KS50LTF-A(A)
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทั่วไป ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3027 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.06480.6918 %
ราคาขาย
9.3121 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.2934 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
543,105.11 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KS50LAA​:TB ​
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50 
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน KS50LTF-A(A) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338​% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25%​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KS50LTF-A(A) -9.08% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -9.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.88% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -8.88%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/09/2563 9.3027 -0.0648|0.6918 % 9.3121 9.2934 543,105.11
28/09/2563 9.3675 +0.1859|2.0247 % 9.3770 9.3581 554,692.26
25/09/2563 9.1816 -0.0133|0.1446 % 9.1909 9.1724 543,186.68
24/09/2563 9.1949 -0.1753|1.8708 % 9.2042 9.1857 510,505.53
23/09/2563 9.3702 -0.0750|0.7941 % 9.3797 9.3608 514,722.71
22/09/2563 9.4452 -0.0810|0.8503 % 9.4547 9.4358 472,885.58
21/09/2563 9.5262 -0.1281|1.3269 % 9.5358 9.5167 474,940.87
18/09/2563 9.6543 0.0000|0.0000 % 9.6641 9.6446 481,332.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา