K-GEMO
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.6848 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.12041.3674 %
ราคาขาย
8.8152 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.6848 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
755,399,975.95 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กันยายน 2553
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KASGEMO:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
SCGMOAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc​ (USD) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging market countries) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GEMO 2.82% -0.60% 1.43% -5.71% 2.61% -0.60% 1.93% 1.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.83% 0.26% -1.20% -5.30% 3.99% -0.57% 2.15% 2.10%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/05/2566 8.6848 -0.1204|1.3674 % 8.8152 8.6848 755,399,975.95
30/05/2566 8.8052 +0.0334|0.3808 % 8.9374 8.8052 766,220,951.14
26/05/2566 8.7718 +0.0560|0.6425 % 8.9035 8.7718 763,291,269.54
25/05/2566 8.7158 -0.0445|0.5080 % 8.8466 8.7158 758,407,493.13
24/05/2566 8.7603 -0.0675|0.7646 % 8.8918 8.7603 762,287,668.72
23/05/2566 8.8278 -0.0491|0.5531 % 8.9603 8.8278 768,157,085.39
22/05/2566 8.8769 +0.0774|0.8796 % 9.0102 8.8769 772,479,581.39
19/05/2566 8.7995 0.0000|0.0000 % 8.9316 8.7995 767,823,948.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
13 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
12 30/04/2564 14/05/2564 0.2000
11 01/02/2564 15/02/2564 0.2000
10 02/11/2563 13/11/2563 0.2000
9 03/08/2563 14/08/2563 0.2000