กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/03/2566 14.5420 -0.0109 | 0.0749 % 14.6875 14.5420 15,808,588.68
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/03/2566 14.6388 -0.0110 | 0.0751 % 14.6389 14.6388 13,052,213,688.73
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/03/2566 14.7435 -0.0057 | 0.0386 % 14.8910 14.7435 9,427,605.83
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/03/2566 14.0366 -0.0054 | 0.0385 % 14.0367 14.0366 17,741,063,243.97
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
24/03/2566 10.6257 +0.0207 | 0.1952 % 10.6364 10.6151 476,625,118.44
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/03/2566 16.8275 -0.0088 | 0.0523 % 16.9959 16.8275 17,912,182.01
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/03/2566 16.1351 -0.0085 | 0.0527 % 16.1352 16.1351 15,781,968,497.01
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/03/2566 14.2142 -0.0348 | 0.2442 % 14.2285 14.2000 244,398,784.29
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 32.5954 -0.0177 | 0.0543 % 32.9215 32.5954 1,701,377.10
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 24/03/2566 32.6359 -0.0177 | 0.0542 % 32.6360 32.6359 9,898,469,539.95
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 24/03/2566 15.6120 -0.0127 | 0.0813 % 15.7682 15.6120 3,063,761,769.54
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/03/2566 15.5222 -0.0115 | 0.0740 % 15.6775 15.5222 2,129,801.05
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/03/2566 15.0694 -0.0111 | 0.0736 % 15.0695 15.0694 4,948,704,037.12
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 24/03/2566 10.4008 +0.0010 | 0.0096 % 10.4113 10.3904 188,876,779.46
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 24/03/2566 16.7457 -0.0333 | 0.1985 % 16.9133 16.7457 844,971,283.55
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 13.1446 -0.0295 | 0.2239 % 13.2761 13.1446 2,232,290.94
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 24/03/2566 13.2078 -0.0295 | 0.2229 % 13.2079 13.2078 1,386,337,235.95
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 24/03/2566 17.7644 -0.0382 | 0.2146 % 17.7645 17.7644 4,610,475,575.35
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 24/03/2566 10.4828 -0.0051 | 0.0486 % 10.5877 10.4828 76,768,695.35
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 10.3494 -0.0051 | 0.0493 % 10.4530 10.3494 1,036,198.41
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 24/03/2566 10.3733 -0.0051 | 0.0491 % 10.3734 10.3733 235,832,087.78
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 11.8821 -0.0109 | 0.0917 % 11.8941 11.8702 10,070,850.01
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 24/03/2566 11.7334 -0.0108 | 0.0920 % 11.7335 11.7334 1,768,300,554.50
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/03/2566 12.8813 -0.0119 | 0.0923 % 12.8814 12.8813 3,442,246,414.32
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 24/03/2566 7.2313 +0.0022 | 0.0304 % 7.3037 7.2313 591,846,993.48
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 24/03/2566 33.7578 -0.0310 | 0.0917 % 33.7917 33.7240 7,259,100,776.48
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
24/03/2566 41.9872 -0.0415 | 0.0987 % 42.1972 41.9872 1,668,547,022.88
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
24/03/2566 41.9316 -0.0414 | 0.0986 % 42.1414 41.9316 1,990,003,454.14
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 24/03/2566 42.2472 -0.0418 | 0.0988 % 42.2473 42.2472 733,254.30
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
24/03/2566 32.4239 -0.0325 | 0.1001 % 32.4240 32.4239 11,844,918,279.13
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
24/03/2566 42.0855 -0.0414 | 0.0983 % 42.0856 42.0855 1,250,299,495.70
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 24/03/2566 42.8911 -0.0190 | 0.0443 % 43.3201 42.8911 499,041,746.69
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 24/03/2566 11.8550 -0.0107 | 0.0902 % 11.8551 11.8550 2,329,035,062.61
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 24/03/2566 10.7651 -0.0043 | 0.0399 % 10.7652 10.7651 386,897,401.48
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 24/03/2566 5.5143 -0.0093 | 0.1684 % 5.5695 5.5143 2,476,123,441.50
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 24/03/2566 9.9992 +0.0380 | 0.3815 % 9.9993 9.9992 406,451,581.93
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 24/03/2566 6.3449 -0.0031 | 0.0488 % 6.4085 6.3449 288,497,157.61

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน