กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.0646 -0.0427 | 0.3258 % 13.1953 13.0646 21,188,671.36
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/05/2567 13.1747 -0.0430 | 0.3253 % 13.1748 13.1747 10,458,438,598.63
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.7348 -0.0552 | 0.4003 % 13.8722 13.7348 9,186,059.29
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/05/2567 12.8152 -0.0515 | 0.4003 % 12.8153 12.8152 14,594,179,069.50
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 21/05/2567 11.4896 +0.0027 | 0.0235 % 11.5012 11.4781 478,032,313.26
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 15.2567 -0.0791 | 0.5158 % 15.4094 15.2567 20,703,121.45
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/05/2567 14.4585 -0.0750 | 0.5160 % 14.4586 14.4585 13,039,246,167.14
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 21/05/2567 12.7817 -0.2008 | 1.5467 % 12.7946 12.7689 230,367,317.07
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 29.5243 -0.1531 | 0.5159 % 29.8196 29.5243 1,327,949.30
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/05/2567 29.6168 -0.1535 | 0.5156 % 29.6169 29.6168 8,133,022,717.02
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/05/2567 14.2336 -0.0592 | 0.4142 % 14.3760 14.2336 2,667,883,855.15
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.8855 -0.0575 | 0.4124 % 14.0245 13.8855 2,560,694.29
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/05/2567 13.3850 -0.0554 | 0.4122 % 13.3851 13.3850 4,035,042,050.95
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 21/05/2567 10.0343 -0.0577 | 0.5717 % 10.0444 10.0243 160,945,375.88
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
แนะนำ
21/05/2567 15.6610 +0.0157 | 0.1003 % 15.8177 15.6610 641,760,210.05
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 12.2146 +0.0112 | 0.0918 % 12.3368 12.2146 1,798,021.66
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/05/2567 12.3106 +0.0113 | 0.0919 % 12.3107 12.3106 1,108,240,183.56
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/05/2567 16.5888 +0.0149 | 0.0899 % 16.5889 16.5888 4,223,854,411.92
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 21/05/2567 10.0131 -0.0600 | 0.5956 % 10.1133 10.0131 70,319,551.23
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 9.8639 -0.0587 | 0.5916 % 9.9626 9.8639 873,796.17
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/05/2567 9.9086 -0.0589 | 0.5909 % 9.9087 9.9086 203,795,688.14
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 10.7665 -0.0773 | 0.7128 % 10.7774 10.7557 12,377,919.85
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/05/2567 10.6448 -0.0765 | 0.7135 % 10.6449 10.6448 1,463,211,680.71
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/05/2567 11.6814 -0.0840 | 0.7140 % 11.6815 11.6814 3,535,374,613.46
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 21/05/2567 6.1574 -0.0070 | 0.1136 % 6.2191 6.1574 479,030,702.13
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 21/05/2567 30.6524 -0.2204 | 0.7139 % 30.6832 30.6217 7,365,353,707.73
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/05/2567 37.2705 -0.1318 | 0.3524 % 37.4570 37.2705 3,017,185,447.00
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/05/2567 37.2342 -0.1317 | 0.3525 % 37.4205 37.2342 1,741,443,808.17
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/05/2567 36.8952 -0.1303 | 0.3519 % 36.8953 36.8952 427.55
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/05/2567 28.8075 -0.0996 | 0.3446 % 28.8076 28.8075 11,019,720,587.78
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/05/2567 37.4260 -0.1323 | 0.3523 % 37.4261 37.4260 1,458,041,856.70
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 36.9161 -0.1917 | 0.5166 % 37.2854 36.9161 399,391,554.20
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 34.7124 -0.1655 | 0.4745 % 34.7125 34.7124 8.39
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/05/2567 10.2845 -0.0348 | 0.3372 % 10.2846 10.2845 2,014,887,501.50
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/05/2567 9.5573 -0.0616 | 0.6404 % 9.5574 9.5573 377,919,652.91
K-TNZ-A(A) กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 9.8214 -0.0704 | 0.7117 % 9.8215 9.8214 23,259,477.41
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 21/05/2567 9.8204 -0.0704 | 0.7118 % 9.8205 9.8204 1,477,801,942.82
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
แนะนำ
21/05/2567 5.0102 -0.0162 | 0.3223 % 5.0604 5.0102 2,115,583,592.08
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
21/05/2567 12.4441 +0.0974 | 0.7889 % 12.4442 12.4441 979,311,521.36
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 21/05/2567 5.7905 -0.0221 | 0.3802 % 5.8485 5.7905 249,271,768.81

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน