ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 27/11/2563 13.2112 +0.0001 | 0.0008 % 13.2113 13.2112 55,448,774,725.74
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 27/11/2563 12.2766 +0.0002 | 0.0016 % 12.2767 12.2766 64,135,520,216.86
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 27/11/2563 11.2293 +0.0002 | 0.0018 % 11.2294 11.2293 190,408,171,248.10
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
27/11/2563 10.7236 +0.0000 | 0.0000 % 10.7237 10.7236 91,788,512,072.22
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 27/11/2563 13.1613 +0.0000 | 0.0000 % 13.1614 13.1613 20,118,419,936.30

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน