ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 17/01/2563 13.1481 +0.0003 | 0.0023 % 13.1482 13.1481 11,968,402,035.65
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 17/01/2563 12.2380 +0.0003 | 0.0025 % 12.2381 12.2380 63,791,060,280.74
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 17/01/2563 11.1555 +0.0003 | 0.0027 % 11.1556 11.1555 171,212,671,064.66
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
17/01/2563 10.6203 +0.0018 | 0.0170 % 10.6204 10.6203 82,613,558,161.93
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 17/01/2563 13.1024 +0.0004 | 0.0031 % 13.1025 13.1024 16,318,554,547.39

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน