ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 31/03/2563 13.1767 +0.0005 | 0.0038 % 13.1768 13.1767 36,313,193,213.72
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 31/03/2563 12.2543 -0.0011 | 0.0090 % 12.2544 12.2543 62,218,836,039.35
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 31/03/2563 11.1735 -0.0014 | 0.0125 % 11.1736 11.1735 158,173,611,344.54
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
31/03/2563 10.6517 -0.0031 | 0.0291 % 10.6518 10.6517 72,409,326,676.81
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 31/03/2563 13.1304 +0.0007 | 0.0053 % 13.1305 13.1304 15,907,350,391.84

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน