ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 19/01/2565 13.2509 +0.0001 | 0.0008 % 13.2510 13.2509 63,158,877,641.44
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 19/01/2565 12.2876 -0.0001 | 0.0008 % 12.2877 12.2876 47,940,410,321.47
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 19/01/2565 11.2631 -0.0001 | 0.0009 % 11.2632 11.2631 158,001,989,068.77
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
19/01/2565 10.7848 -0.0008 | 0.0074 % 10.7849 10.7848 123,738,516,309.55
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 19/01/2565 13.1830 +0.0001 | 0.0008 % 13.1831 13.1830 15,241,604,754.51

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน