ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 24/03/2566 13.3273 +0.0004 | 0.0030 % 13.3274 13.3273 90,214,252,501.20
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 24/03/2566 12.3314 +0.0000 | 0.0000 % 12.3315 12.3314 34,471,260,117.72
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
24/03/2566 11.3416 -0.0007 | 0.0062 % 11.3417 11.3416 140,781,438,899.72
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
24/03/2566 10.8654 -0.0004 | 0.0037 % 10.8655 10.8654 71,488,505,568.75
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
24/03/2566 11.3403 -0.0006 | 0.0053 % 11.3404 11.3403 304,486,657.34
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 24/03/2566 13.2362 +0.0003 | 0.0023 % 13.2363 13.2362 15,584,317,147.19

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน