ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 01/03/2567 13.5211 +0.0008 | 0.0059 % 13.5212 13.5211 54,992,911,525.89
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 01/03/2567 12.4887 +0.0006 | 0.0048 % 12.4888 12.4887 26,851,380,046.70
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
01/03/2567 11.5276 +0.0005 | 0.0043 % 11.5277 11.5276 171,417,674,587.17
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
01/03/2567 11.0471 +0.0004 | 0.0036 % 11.0472 11.0471 81,510,075,726.07
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
01/03/2567 11.5220 +0.0005 | 0.0043 % 11.5221 11.5220 776,028,827.79
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 01/03/2567 13.4165 +0.0008 | 0.0060 % 13.4166 13.4165 30,320,585,975.71

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน