ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 09/12/2565 13.2955 +0.0010 | 0.0075 % 13.2956 13.2955 110,901,121,906.47
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 09/12/2565 12.3107 +0.0009 | 0.0073 % 12.3108 12.3107 36,761,890,551.19
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
09/12/2565 11.3113 +0.0012 | 0.0106 % 11.3114 11.3113 143,018,581,275.16
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 09/12/2565 10.8227 +0.0014 | 0.0129 % 10.8228 10.8227 67,933,424,099.35
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 09/12/2565 11.3115 +0.0012 | 0.0106 % 11.3116 11.3115 28,708,296.14
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 09/12/2565 13.2091 +0.0007 | 0.0053 % 13.2092 13.2091 14,872,003,915.00

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน