ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/12/2565 13.2929 +0.0003 | 0.0023 % 13.2930 13.2929 111,455,195,791.85
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 02/12/2565 12.3085 +0.0000 | 0.0000 % 12.3086 12.3085 36,906,674,837.48
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
02/12/2565 11.3082 +0.0003 | 0.0027 % 11.3083 11.3082 143,533,472,580.77
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 02/12/2565 10.8184 +0.0012 | 0.0111 % 10.8185 10.8184 68,392,121,557.90
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 02/12/2565 11.3083 +0.0003 | 0.0027 % 11.3084 11.3083 13,259,730.73
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 02/12/2565 13.2072 +0.0003 | 0.0023 % 13.2073 13.2072 14,680,306,977.24

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน