ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 01/07/2565 13.2680 +0.0002 | 0.0015 % 13.2681 13.2680 112,723,447,645.54
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 01/07/2565 12.2916 -0.0002 | 0.0016 % 12.2917 12.2916 41,714,727,219.36
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น
แนะนำ
01/07/2565 11.2712 -0.0002 | 0.0018 % 11.2713 11.2712 157,761,141,199.33
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 01/07/2565 10.7673 +0.0009 | 0.0084 % 10.7674 10.7673 82,463,454,241.92
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 01/07/2565 13.1910 +0.0003 | 0.0023 % 13.1911 13.1910 16,407,657,069.83

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน