ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 05/03/2564 13.2194 +0.0001 | 0.0008 % 13.2195 13.2194 50,752,211,420.27
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 05/03/2564 12.2794 +0.0000 | 0.0000 % 12.2795 12.2794 63,898,032,267.77
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 05/03/2564 11.2354 +0.0000 | 0.0000 % 11.2355 11.2354 187,867,882,524.45
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
05/03/2564 10.7414 -0.0003 | 0.0028 % 10.7415 10.7414 103,917,626,332.83
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 05/03/2564 13.1673 +0.0001 | 0.0008 % 13.1674 13.1673 19,179,642,673.34

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน