ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/09/2563 13.2025 +0.0001 | 0.0008 % 13.2026 13.2025 64,488,825,649.22
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/09/2563 12.2722 +0.0001 | 0.0008 % 12.2723 12.2722 64,410,515,743.67
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/09/2563 11.2177 +0.0003 | 0.0027 % 11.2178 11.2177 184,092,816,670.95
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/09/2563 10.6969 +0.0004 | 0.0037 % 10.6970 10.6969 74,458,247,972.23
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/09/2563 13.1540 +0.0002 | 0.0015 % 13.1541 13.1540 20,725,474,733.90

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน