ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/07/2562 13.0585 +0.0016 | 0.0123 % 13.0586 13.0585 10,305,827,857.82
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/07/2562 12.1755 +0.0010 | 0.0082 % 12.1756 12.1755 59,371,714,796.63
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/07/2562 11.0725 +0.0004 | 0.0036 % 11.0726 11.0725 154,061,717,921.37
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/07/2562 10.5118 +0.0002 | 0.0019 % 10.5119 10.5118 72,276,797,052.07
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/07/2562 13.0217 +0.0011 | 0.0084 % 13.0218 13.0217 14,883,895,747.66

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน