ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 14/06/2567 13.5949 +0.0008 | 0.0059 % 13.5950 13.5949 53,329,414,069.12
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 14/06/2567 12.5511 +0.0003 | 0.0024 % 12.5512 12.5511 26,049,704,689.78
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 14/06/2567 11.5889 -0.0006 | 0.0052 % 11.5890 11.5889 178,588,338,194.97
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
14/06/2567 11.1047 -0.0004 | 0.0036 % 11.1048 11.1047 83,633,698,247.15
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 14/06/2567 11.5826 -0.0007 | 0.0060 % 11.5827 11.5826 823,657,826.83
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 14/06/2567 13.4872 +0.0006 | 0.0044 % 13.4873 13.4872 32,607,835,890.89

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน