ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 28/09/2564 13.2379 +0.0000 | 0.0000 % 13.2380 13.2379 46,585,777,285.00
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 28/09/2564 12.2838 -0.0003 | 0.0024 % 12.2839 12.2838 50,552,511,133.04
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 28/09/2564 11.2521 -0.0004 | 0.0036 % 11.2522 11.2521 157,483,834,412.27
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
28/09/2564 10.7757 -0.0008 | 0.0074 % 10.7758 10.7757 131,963,734,884.13
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 28/09/2564 13.1764 +0.0000 | 0.0000 % 13.1765 13.1764 15,798,301,353.09

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน