ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/06/2564 13.2287 -0.0001 | 0.0008 % 13.2288 13.2287 46,634,579,310.39
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 22/06/2564 12.2835 +0.0000 | 0.0000 % 12.2836 12.2835 57,941,707,513.43
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 22/06/2564 11.2463 +0.0001 | 0.0009 % 11.2464 11.2463 174,728,245,169.40
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
22/06/2564 10.7679 +0.0006 | 0.0056 % 10.7680 10.7679 115,985,887,484.91
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 22/06/2564 13.1727 -0.0002 | 0.0015 % 13.1728 13.1727 17,409,683,189.53

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน