ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/01/2562 12.9619 +0.0004 | 0.0031 % 12.9620 12.9619 11,745,670,233.85
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/01/2562 12.1072 +0.0003 | 0.0025 % 12.1073 12.1072 64,085,887,746.28
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/01/2562 10.9934 +0.0005 | 0.0045 % 10.9935 10.9934 164,767,840,140.50
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/01/2562 10.4046 +0.0005 | 0.0048 % 10.4047 10.4046 74,892,720,158.72
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/01/2562 12.9438 +0.0003 | 0.0023 % 12.9439 12.9438 15,265,815,125.68

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน