ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 04/10/2566 13.4217 +0.0006 | 0.0045 % 13.4218 13.4217 69,542,646,732.66
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 04/10/2566 12.4047 +0.0004 | 0.0032 % 12.4048 12.4047 29,945,448,217.26
K-SF-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
04/10/2566 11.4198 +0.0002 | 0.0018 % 11.4199 11.4198 155,562,729,292.72
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
04/10/2566 10.9341 +0.0001 | 0.0009 % 10.9342 10.9341 73,028,230,923.93
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
04/10/2566 11.4159 +0.0002 | 0.0018 % 11.4160 11.4159 371,453,539.88
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 04/10/2566 13.3220 +0.0005 | 0.0038 % 13.3221 13.3220 25,597,014,645.60

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน