ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 03/07/2563 13.1938 +0.0000 | 0.0000 % 13.1939 13.1938 72,933,298,370.50
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 03/07/2563 12.2662 +0.0000 | 0.0000 % 12.2663 12.2662 64,027,043,056.98
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 03/07/2563 11.1963 -0.0002 | 0.0018 % 11.1964 11.1963 170,962,467,809.45
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
03/07/2563 10.6513 -0.0002 | 0.0019 % 10.6514 10.6513 66,728,803,426.04
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 03/07/2563 13.1468 -0.0001 | 0.0008 % 13.1469 13.1468 22,382,564,391.02

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน