ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 27.6459 -0.0200 | 0.0723 % 27.6460 27.6459 7,290,319,108.07
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 11.8726 +0.1821 | 1.5577 % 11.8727 11.8726 1,569,801,926.16
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/01/2564 12.2975 +0.0099 | 0.0806 % 12.2976 12.2975 1,576,657,232.07
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/01/2564 29.6269 -0.2145 | 0.7188 % 29.6270 29.6269 10,427,555,265.15
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 17.7972 +0.1705 | 0.9673 % 17.7973 17.7972 697,500,763.92
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 15.6286 +0.0059 | 0.0378 % 15.6287 15.6286 9,009,530,308.44
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 78.6109 -0.3488 | 0.4417 % 78.6110 78.6109 13,530,031,418.93
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/01/2564 16.5154 +0.0494 | 0.3000 % 16.5155 16.5154 1,788,923,776.71
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 14.7589 +0.0056 | 0.0380 % 14.7590 14.7589 11,343,646,333.34
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 15.2103 -0.0635 | 0.4157 % 15.2104 15.2103 4,522,017,686.60
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 14.2158 -0.0377 | 0.2645 % 14.2159 14.2158 2,356,905,465.30
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 11.5592 -0.0151 | 0.1305 % 11.5593 11.5592 321,846,890.58
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 14.2586 +0.0583 | 0.4106 % 14.2587 14.2586 455,136,545.20
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 14.6292 -0.0895 | 0.6081 % 14.6293 14.6292 3,835,935,419.60
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 9.1087 -0.0548 | 0.5980 % 9.1088 9.1087 261,826,762.39
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 11.9113 -0.1498 | 1.2420 % 11.9114 11.9113 2,933,280,356.24
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 14.0146 +0.0010 | 0.0071 % 14.0147 14.0146 4,495,181,351.29
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2564 10.1823 -0.0859 | 0.8366 % 10.1824 10.1823 312,287,122.68
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/01/2564 10.6139 +0.0737 | 0.6992 % 10.6140 10.6139 390,940,795.28

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน