ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 27.6861 -0.0580 | 0.2091 % 27.6862 27.6861 7,054,513,793.84
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/07/2562 33.6510 -0.1824 | 0.5391 % 33.6511 33.6510 8,483,218,399.89
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 13.6955 +0.1291 | 0.9516 % 13.6956 13.6955 316,999,968.51
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 15.1284 -0.0003 | 0.0020 % 15.1285 15.1284 7,250,800,949.71
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 85.9602 -0.4248 | 0.4918 % 85.9603 85.9602 14,882,027,091.00
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 13.1943 +0.0525 | 0.3995 % 13.1944 13.1943 1,002,825,759.39
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 14.2951 -0.0012 | 0.0084 % 14.2952 14.2951 9,518,403,903.05
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 11.9777 -0.1211 | 1.0009 % 11.9778 11.9777 4,271,467,156.69
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 10.0543 +0.0214 | 0.2133 % 10.0544 10.0543 1,015,204,125.94
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 11.4902 +0.0578 | 0.5056 % 11.4903 11.4902 205,728,085.00
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/07/2562 11.7970 +0.1350 | 1.1576 % 11.7971 11.7970 427,875,767.83
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 15.7890 -0.0624 | 0.3937 % 15.7891 15.7890 4,175,001,232.49
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 14.1536 -0.0899 | 0.6312 % 14.1537 14.1536 2,501,966,235.04
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 13.6963 +0.0011 | 0.0080 % 13.6964 13.6963 4,098,599,895.11
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 10.1887 -0.0470 | 0.4592 % 10.1888 10.1887 211,692,473.85

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน