กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YE-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/01/2566 10.0000 +0.0120 | 0.1201 % N/A 10.0000 611,252,225.09
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0196 -0.0156 | 0.1555 % N/A N/A 780,685,344.81
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0202 +0.0413 | 0.4139 % N/A N/A 455,207,389.29
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.4123 +0.0509 | 0.4912 % N/A N/A 3,169,112,757.55
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/10/2565 10.1566 +0.0878 | 0.8720 % N/A 10.1566 3,068,781,431.83
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.3387 +0.0466 | 0.4528 % N/A N/A 2,096,992,699.95
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0955 -0.0465 | 0.4585 % N/A N/A 2,688,656,641.96
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0910 -0.0706 | 0.6948 % N/A N/A 1,179,736,289.63
KFF1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/10/2565 10.0706 +0.0643 | 0.6426 % N/A 10.0706 2,377,321,477.39
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0605 -0.0164 | 0.1627 % N/A N/A 1,963,401,247.39
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0414 +0.0128 | 0.1276 % N/A N/A 943,086,429.13
KFF1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0718 -0.0593 | 0.5853 % N/A 10.0718 3,077,782,763.65
KFF1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2565 10.0703 -0.0201 | 0.1992 % N/A 10.0703 1,015,195,618.03
KFF1YD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/10/2565 10.0707 -0.1180 | 1.1581 % N/A 10.0707 631,015,816.00
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1369 +0.0081 | 0.0800 % N/A N/A 737,686,206.15
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1003 +0.0052 | 0.0515 % N/A N/A 643,478,941.16
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1075 +0.0197 | 0.1953 % N/A N/A 2,086,171,380.01
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1305 +0.0221 | 0.2186 % N/A N/A 580,670,361.38
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1078 +0.0083 | 0.0822 % N/A N/A 767,589,713.35
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1337 +0.0109 | 0.1077 % N/A N/A 388,750,947.65
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1064 +0.0044 | 0.0436 % N/A N/A 1,207,690,142.95
KFF1YV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1335 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 181,161,586.33
KFF1YW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1102 -0.0183 | 0.1807 % N/A N/A 885,451,269.81
KFF1YX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1336 -0.0049 | 0.0483 % N/A N/A 835,440,928.46
KFF1YY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1031 -0.0261 | 0.2577 % N/A N/A 1,327,473,665.91
KFF1YZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1334 -0.0171 | 0.1685 % N/A N/A 588,466,914.37
KFF3MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0172 -0.0458 | 0.4551 % N/A 10.0172 1,606,049,456.15
KFF6MBX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/10/2565 10.0287 +0.0022 | 0.0219 % N/A 10.0287 1,280,708,981.08
KFF6MBY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0254 -0.0693 | 0.6865 % N/A 10.0254 1,789,309,939.90
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0490 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,182,809,450.25
KFF6MCG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0358 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,827,620,751.97
KFI1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0634 +0.0059 | 0.0587 % N/A N/A 3,338,567,515.10
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0522 +0.0050 | 0.0498 % N/A N/A 3,140,875,483.42
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0540 +0.0064 | 0.0637 % N/A N/A 929,749,166.15
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0072 -0.0140 | 0.1397 % N/A N/A 3,496,711,536.24
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0807 +0.0004 | 0.0040 % N/A N/A 3,803,150,880.57
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0368 +0.0112 | 0.1117 % N/A N/A 4,585,724,077.02
KFI7MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 7 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0185 +0.0068 | 0.0679 % N/A N/A 6,295,233,223.37
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 31/01/2566 10.0321 +0.0117 | 0.1168 % N/A N/A 5,715,668,725.72
KGB1YA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A 31/01/2566 10.0464 +0.0084 | 0.0837 % N/A N/A 3,369,356,261.95
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 31/01/2566 10.0272 -0.0087 | 0.0867 % N/A N/A 5,059,728,448.54
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 31/01/2566 9.9906 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,994,482,002.98
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 31/01/2566 10.0221 +0.0076 | 0.0759 % N/A N/A 5,678,637,722.82
KGB6MF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F 18/01/2566 10.0316 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0316 2,299,429,464.07
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 31/01/2566 10.0331 +0.0064 | 0.0638 % N/A N/A 2,293,259,661.03
KGB6MH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน H 31/01/2566 10.0275 +0.0080 | 0.0798 % N/A N/A 5,603,259,433.57
KGB6MI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน I 31/01/2566 10.0248 +0.0075 | 0.0749 % N/A N/A 5,206,746,678.07
KGB6MJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน J 31/01/2566 10.0326 +0.0106 | 0.1058 % N/A N/A 5,178,203,550.90
KGB6MK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน K 31/01/2566 10.0302 +0.0097 | 0.0968 % N/A N/A 2,768,664,031.75
KGB6ML กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 31/01/2566 10.0175 -0.0022 | 0.0220 % N/A N/A 5,041,088,478.07
KGB6MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน M 31/01/2566 10.0183 -0.0018 | 0.0180 % N/A N/A 2,771,887,969.08
KGB6MN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 31/01/2566 10.0110 -0.0013 | 0.0130 % N/A N/A 5,049,974,387.25
KGB6MO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O 31/01/2566 10.0083 -0.0022 | 0.0220 % N/A N/A 2,848,762,001.88
KGB6MP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน P 31/01/2566 10.0042 -0.0031 | 0.0310 % N/A N/A 5,547,599,349.22
KGB6MR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน R 31/01/2566 9.9953 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,838,726,263.87
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0838 -0.0074 | 0.0733 % N/A N/A 3,291,116,658.49
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.1067 -0.0057 | 0.0564 % N/A N/A 3,544,226,582.37
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0812 -0.0184 | 0.1822 % N/A N/A 3,610,114,473.63
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.0849 -0.0164 | 0.1624 % N/A N/A 3,222,558,486.89
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 11.3657 +0.0155 | 0.1366 % N/A N/A 2,109,875,067.20

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน