กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 30/12/2562 9.9152 +0.0064 | 0.0646 % N/A N/A 2,925,061,116.71
KCR1YB กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 30/12/2562 9.8777 -0.0032 | 0.0324 % N/A N/A 1,207,225,797.44
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.9776 +0.1989 | 2.0340 % N/A N/A 433,663,250.25
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.2352 +0.1076 | 1.0624 % N/A N/A 418,067,104.85
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.0722 +0.0674 | 0.6737 % N/A N/A 921,845,587.31
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.0389 +0.0601 | 0.6023 % N/A N/A 1,400,399,788.41
KEC1-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.1870 +0.0291 | 0.2865 % N/A N/A 1,519,328,849.37
KEC2-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 10.1102 +0.0206 | 0.2042 % N/A N/A 3,630,173,790.58
KFF1YFG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FG 21/10/2562 10.1775 -0.0287 | 0.2812 % N/A 10.1775 937,528,379.67
KFF1YFH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FH 29/10/2562 10.1826 +0.0339 | 0.3340 % N/A 10.1826 1,743,810,996.78
KFF1YFI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FI 07/11/2562 10.1790 -0.0113 | 0.1109 % N/A 10.1790 683,655,904.58
KFF1YFJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FJ 06/11/2562 10.1751 +0.0030 | 0.0295 % N/A 10.1751 1,218,371,778.79
KFF1YFK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FK 19/11/2562 10.1729 -0.0274 | 0.2686 % N/A 10.1729 1,007,091,082.64
KFF1YFL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL 26/11/2562 10.1729 -0.0012 | 0.0118 % N/A 10.1729 1,088,943,540.23
KFF1YFM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FM 04/12/2562 10.1750 -0.0115 | 0.1129 % N/A 10.1750 849,831,020.97
KFF1YFN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FN 11/12/2562 10.1737 -0.0376 | 0.3682 % N/A 10.1737 611,953,727.94
KFF1YFO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FO 16/12/2562 10.1774 +0.0139 | 0.1368 % N/A 10.1774 692,385,504.81
KFF1YFP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FP 23/12/2562 10.1876 +0.0040 | 0.0393 % N/A 10.1876 1,932,413,146.10
KFF1YFQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ 07/01/2563 10.1968 -0.0016 | 0.0157 % N/A 10.1968 3,621,629,168.67
KFF1YFR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FR 16/01/2563 10.2044 +0.0050 | 0.0490 % N/A 10.2044 4,619,890,916.32
KFF1YFS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FS 23/01/2563 10.2044 -0.0326 | 0.3185 % N/A 10.2044 3,825,211,669.81
KFF1YFT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FT 30/12/2562 10.1886 +0.0253 | 0.2489 % N/A N/A 4,809,830,912.94
KFF1YFU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FU 30/12/2562 10.1757 +0.0226 | 0.2226 % N/A N/A 2,732,183,805.58
KFF1YFV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV 30/12/2562 10.0779 +0.0260 | 0.2587 % N/A N/A 3,222,432,274.41
KFF1YFW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW 30/12/2562 10.1740 +0.0209 | 0.2058 % N/A N/A 3,121,458,576.44
KFF1YFX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FX 30/12/2562 10.1627 +0.0150 | 0.1478 % N/A N/A 3,297,516,745.40
KFF1YFY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FY 30/12/2562 10.1676 +0.0192 | 0.1892 % N/A N/A 2,520,401,853.19
KFF1YFZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FZ 30/12/2562 10.1534 +0.0189 | 0.1865 % N/A N/A 1,206,242,797.08
KFF1YGA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GA 30/12/2562 10.1731 +0.0196 | 0.1930 % N/A N/A 1,241,173,821.57
KFF1YGB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GB 30/12/2562 10.1516 +0.0180 | 0.1776 % N/A N/A 1,445,716,685.61
KFF1YGC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GC 30/12/2562 10.1460 +0.0188 | 0.1856 % N/A N/A 2,289,609,072.74
KFF1YGD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GD 30/12/2562 10.1245 +0.0118 | 0.1167 % N/A N/A 1,576,308,919.23
KFF1YGE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GE 30/12/2562 10.1189 +0.0062 | 0.0613 % N/A N/A 3,007,849,176.86
KFF1YGF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GF 30/12/2562 10.1290 +0.0157 | 0.1552 % N/A N/A 3,414,962,584.38
KFF1YGG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG 30/12/2562 10.1152 +0.0073 | 0.0722 % N/A N/A 2,854,429,977.93
KFF1YGH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GH 30/12/2562 10.1244 +0.0147 | 0.1454 % N/A N/A 4,795,772,039.18
KFF1YGI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI 30/12/2562 10.1183 +0.0051 | 0.0504 % N/A N/A 3,231,076,464.27
KFF1YGJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GJ 30/12/2562 10.1094 +0.0050 | 0.0495 % N/A N/A 2,763,767,781.17
KFF1YGK