กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0065 +0.0291 | 0.2917 % N/A N/A 779,665,714.36
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0191 +0.0011 | 0.0110 % N/A N/A 455,157,495.10
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/04/2566 10.3315 -0.0369 | 0.3559 % N/A 10.3315 3,144,523,772.26
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.2888 -0.0126 | 0.1223 % N/A N/A 2,086,860,840.15
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0829 +0.1377 | 1.3846 % N/A N/A 2,685,292,057.89
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0930 +0.1678 | 1.6906 % N/A N/A 1,179,964,577.53
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0751 +0.0936 | 0.9377 % N/A N/A 1,966,264,238.96
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0717 +0.0415 | 0.4138 % N/A N/A 945,934,189.54
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0227 +0.0525 | 0.5266 % N/A N/A 702,156,099.13
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.1173 -0.1229 | 1.2002 % N/A 10.1173 736,256,212.52
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.0795 -0.1230 | 1.2056 % N/A 10.0795 642,155,602.01
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0652 -0.1606 | 1.5705 % N/A 10.0652 2,077,444,385.66
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0906 -0.1616 | 1.5762 % N/A 10.0906 578,380,685.39
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0673 -0.0071 | 0.0705 % N/A 10.0673 764,511,134.66
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0984 -0.0069 | 0.0683 % N/A 10.0984 387,397,073.34
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0709 -0.0291 | 0.2881 % N/A 10.0709 1,203,447,343.00
KFF1YU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0953 -0.0270 | 0.2667 % N/A 10.0953 395,202,367.00
KFF1YV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1046 -0.0492 | 0.4845 % N/A 10.1046 180,645,961.68
KFF1YW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0848 +0.0610 | 0.6086 % N/A N/A 883,220,982.52
KFF1YX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0903 +0.0277 | 0.2753 % N/A N/A 831,873,766.33
KFF1YY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0832 +0.0595 | 0.5936 % N/A N/A 1,324,858,245.33
KFF1YZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1102 +0.0281 | 0.2787 % N/A N/A 587,115,795.94
KFF3MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0332 +0.1673 | 1.6957 % N/A N/A 934,688,246.91
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0506 +0.0456 | 0.4558 % N/A N/A 5,183,663,819.22
KFF6MCG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0549 +0.1010 | 1.0147 % N/A N/A 2,833,021,735.10
KFF6MCH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0389 +0.0408 | 0.4081 % N/A N/A 2,547,632,249.42
KFF6MCI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0144 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,387,392,440.93
KFF6MCJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0093 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,657,121,212.73
KFI1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1156 +0.0133 | 0.1317 % N/A N/A 3,355,886,073.52
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1104 +0.0121 | 0.1198 % N/A N/A 3,159,072,740.09
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1117 +0.0125 | 0.1238 % N/A N/A 935,086,278.06
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0727 +0.0280 | 0.2788 % N/A N/A 3,519,607,737.52
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1456 +0.0222 | 0.2193 % N/A N/A 3,827,631,476.81
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0519 +0.0019 | 0.0189 % N/A 10.0519 4,592,627,298.38
KFI6MB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0352 +0.0607 | 0.6086 % N/A N/A 3,620,886,905.01
KFI7MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 7 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.0700 +0.0135 | 0.1342 % N/A N/A 6,327,562,617.08
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 31/05/2566 10.0678 +0.0086 | 0.0855 % N/A N/A 5,736,024,930.48
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B 31/05/2566 9.9921 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,304,432,492.66
KGB1YA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A 31/05/2566 10.0832 +0.0095 | 0.0943 % N/A N/A 3,381,683,867.99
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 31/05/2566 10.0563 +0.0047 | 0.0468 % N/A N/A 5,074,413,431.79
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 31/05/2566 10.0083 +0.0018 | 0.0180 % N/A N/A 2,999,792,140.36
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 31/05/2566 10.0198 +0.0003 | 0.0030 % N/A N/A 3,112,743,775.18
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E 31/05/2566 10.0128 -0.0026 | 0.0260 % N/A N/A 5,353,097,007.67
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F 31/05/2566 9.9986 -0.0033 | 0.0330 % N/A N/A 4,661,742,877.97
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G 31/05/2566 9.9934 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,427,573,631.82
KGB3MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน M 08/06/2566 10.0257 +0.0016 | 0.0160 % N/A 10.0257 5,617,645,479.61
KGB3MN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน N 31/05/2566 10.0201 +0.0103 | 0.1029 % N/A N/A 5,111,522,007.51
KGB3MO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 3 เดือน O 31/05/2566 10.0095 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,020,093,834.02
KGB4MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 4 เดือน B 31/05/2566 10.0215 +0.0114 | 0.1139 % N/A N/A 2,199,481,976.54
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 13/03/2566 10.0327 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0327 5,684,657,533.67
KGB6MAA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA 31/05/2566 9.9988 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,449,340,149.28
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 15/02/2566 10.0351 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0351 2,293,738,295.39
KGB6MH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน H 01/03/2566 10.0344 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0344 5,607,112,851.77
KGB6MI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน I 15/03/2566 10.0342 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0342 5,211,625,383.49
KGB6MJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน J 12/04/2566 10.0434 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0434 5,183,781,104.64
KGB6MK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน K 19/04/2566 10.0451 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0451 2,772,788,016.89
KGB6ML กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 26/04/2566 10.0439 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0439 5,054,377,797.16
KGB6MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน M 26/04/2566 10.0456 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0456 2,779,425,326.86
KGB6MN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 10/05/2566 10.0447 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0447 5,066,979,369.56
KGB6MO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O 24/05/2566 10.0468 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0468 2,859,725,416.12
KGB6MP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน P 07/06/2566 10.0467 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0467 5,571,164,599.60
KGB6MR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน R 31/05/2566 10.0320 +0.0114 | 0.1138 % N/A N/A 4,856,454,275.81
KGB6MS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S 31/05/2566 10.0386 +0.0114 | 0.1137 % N/A N/A 2,063,489,995.35
KGB6MT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน T 31/05/2566 10.0365 +0.0114 | 0.1137 % N/A N/A 5,263,123,150.68
KGB6MU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน U 31/05/2566 10.0306 +0.0091 | 0.0908 % N/A N/A 5,651,632,059.55
KGB6MV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน V 31/05/2566 10.0292 +0.0072 | 0.0718 % N/A N/A 7,799,543,384.29
KGB6MW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน W 31/05/2566 10.0232 +0.0065 | 0.0649 % N/A N/A 5,065,371,154.32
KGB6MX กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน X 31/05/2566 10.0069 +0.0058 | 0.0580 % N/A N/A 7,874,358,864.04
KGB6MY กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Y 31/05/2566 9.9982 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,536,537,126.86
KGB6MZ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Z 31/05/2566 9.9982 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 6,044,991,492.38
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1262 -0.0086 | 0.0849 % N/A N/A 3,268,291,684.55
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1769 +0.0103 | 0.1013 % N/A N/A 3,568,837,758.19
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1582 +0.0124 | 0.1222 % N/A N/A 3,599,828,998.07
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 10.1467 -0.0050 | 0.0493 % N/A N/A 3,206,354,075.76
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2566 11.4727 +0.0287 | 0.2508 % N/A N/A 2,129,746,676.88

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน