กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/05/2565 10.1179 +0.0376 | 0.3730 % N/A 10.1179 1,621,090,996.67
KCR1YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2565 10.1100 +0.0931 | 0.9294 % N/A 10.1100 1,051,119,273.80
KCR1YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/07/2565 10.0277 -0.0962 | 0.9502 % N/A 10.0277 1,513,665,370.02
KCR1YE-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0393 +0.0037 | 0.0369 % N/A N/A 613,658,272.82
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 9.9647 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 776,409,262.24
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.3947 +0.0202 | 0.1947 % N/A N/A 3,163,769,298.84
KEC7-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/06/2565 10.1206 -0.0765 | 0.7502 % N/A 10.1206 3,066,285,102.41
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1701 -0.0078 | 0.0766 % N/A N/A 3,072,850,708.28
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.2793 +0.0483 | 0.4721 % N/A N/A 2,084,933,212.09
KFF1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0801 -0.0015 | 0.0149 % N/A N/A 2,379,559,927.98
KFF1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1050 -0.0155 | 0.1532 % N/A N/A 3,087,925,296.39
KFF1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0913 -0.0057 | 0.0565 % N/A N/A 1,017,313,542.52
KFF1YD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0629 +0.0014 | 0.0139 % N/A N/A 630,526,589.41
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0911 +0.0063 | 0.0625 % N/A N/A 1,050,207,618.17
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0852 +0.0080 | 0.0794 % N/A N/A 648,307,429.30
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0858 -0.0039 | 0.0387 % N/A N/A 913,930,231.82
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1015 -0.0020 | 0.0198 % N/A N/A 645,641,409.96
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1006 -0.0062 | 0.0613 % N/A N/A 743,069,999.92
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0961 -0.0058 | 0.0574 % N/A N/A 304,016,753.89
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0862 +0.0006 | 0.0059 % N/A N/A 596,203,425.46
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1093 +0.0037 | 0.0366 % N/A N/A 369,902,033.80
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0896 +0.0010 | 0.0099 % N/A N/A 271,704,005.33
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1097 +0.0284 | 0.2817 % N/A N/A 735,704,973.71
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0876 +0.0251 | 0.2494 % N/A N/A 642,671,991.11
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1062 +0.0213 | 0.2112 % N/A N/A 2,085,895,313.82
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.1195 +0.0234 | 0.2318 % N/A N/A 580,036,075.28
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0826 +0.0260 | 0.2585 % N/A N/A 765,672,604.03
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0955 +0.0286 | 0.2841 % N/A N/A 387,284,144.68
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0718 +0.0449 | 0.4478 % N/A N/A 1,203,554,195.05
KFF1YV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0690 +0.0514 | 0.5131 % N/A N/A 180,009,639.08
KFF1YW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0622 +0.0359 | 0.3581 % N/A N/A 881,244,232.75
KFF1YX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0737 +0.0420 | 0.4187 % N/A N/A 830,505,586.05
KFF1YY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0330 +0.0359 | 0.3591 % N/A N/A 1,318,266,881.90
KFF1YZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0931 +0.0457 | 0.4548 % N/A N/A 586,126,291.23
KFF3MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 9.9991 -0.0034 | 0.0340 % N/A N/A 1,603,157,139.70
KFF6MBH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/04/2565 10.0259 -0.0349 | 0.3469 % N/A 10.0259 2,883,102,783.23
KFF6MBI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/04/2565 10.0276 -0.0225 | 0.2239 % N/A 10.0276 2,686,496,838.04
KFF6MBJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/04/2565 10.0280 -0.1153 | 1.1367 % N/A 10.0280 1,323,387,171.39
KFF6MBK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/05/2565 10.0287 -0.0800 | 0.7914 % N/A 10.0287 1,609,094,480.06
KFF6MBL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 10.0281 -0.0847 | 0.8376 % N/A 10.0281 1,081,690,435.06
KFF6MBM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/05/2565 10.0255 -0.0129 | 0.1285 % N/A 10.0255 1,360,361,729.88
KFF6MBN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/05/2565 10.0364 -0.0126 | 0.1254 % N/A 10.0364 556,960,841.73
KFF6MBO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/05/2565 10.0257 +0.0612 | 0.6142 % N/A 10.0257 1,145,389,679.13
KFF6MBP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/06/2565 10.0276 -0.1691 | 1.6584 % N/A 10.0276 221,413,416.79
KFF6MBQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2565 10.0253 +0.3607 | 3.7322 % N/A 10.0253 1,377,463,920.24
KFF6MBR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/08/2565 10.0230 +0.0348 | 0.3484 % N/A 10.0230 1,832,285,671.12
KFF6MBS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/09/2565 10.0279 -0.0151 | 0.1504 % N/A 10.0279 1,887,547,337.25
KFF6MBT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/09/2565 10.0280 -0.0403 | 0.4003 % N/A 10.0280 1,571,306,311.04
KFF6MBU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0289 -0.0659 | 0.6528 % N/A 10.0289 1,659,025,018.71
KFF6MBV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0380 -0.0549 | 0.5439 % N/A 10.0380 676,361,006.56
KFF6MBW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0282 -0.0018 | 0.0179 % N/A N/A 1,500,076,830.89
KFF6MBX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0304 +0.0066 | 0.0658 % N/A N/A 1,280,932,084.70
KFF6MBY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0163 -0.0024 | 0.0240 % N/A N/A 1,787,681,982.61
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0089 +0.0028 | 0.0280 % N/A N/A 2,152,250,657.38
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0253 -0.0001 | 0.0010 % N/A N/A 1,449,270,444.54
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0246 +0.0017 | 0.0170 % N/A N/A 1,463,887,390.54
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0233 +0.0011 | 0.0110 % N/A N/A 2,248,402,207.73
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0163 +0.0071 | 0.0709 % N/A N/A 1,244,302,372.05
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0317 +0.0047 | 0.0469 % N/A N/A 882,917,093.71
KFI1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0158 +0.0132 | 0.1320 % N/A N/A 3,322,775,154.49
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 9.9995 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,124,421,669.74
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 9.9995 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 924,712,541.20
KGB1YA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A 31/08/2565 10.0124 +0.0174 | 0.1741 % N/A N/A 3,357,949,513.88
KGB6MF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F 31/08/2565 10.0070 +0.0054 | 0.0540 % N/A N/A 2,293,795,932.70
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 31/08/2565 10.0096 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,287,903,364.92
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0537 +0.0303 | 0.3023 % N/A N/A 3,560,881,590.27
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 10.0152 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,586,487,978.40
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 11.2455 +0.0284 | 0.2532 % N/A N/A 2,123,918,740.46

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน