กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9513 +0.0163 | 0.1641 % N/A N/A 1,594,402,652.29
KCR1YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9337 +0.0249 | 0.2513 % N/A N/A 1,032,787,591.02
KCR1YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9250 -0.0749 | 0.7490 % N/A N/A 1,498,154,464.42
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2564 10.5226 +0.0017 | 0.0162 % N/A 10.5226 441,787,875.56
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.9533 +0.0985 | 0.9074 % N/A N/A 436,051,448.48
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.5850 +0.0702 | 0.7378 % N/A N/A 832,771,937.48
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0680 +0.0744 | 0.7445 % N/A N/A 1,332,610,918.56
KEC3-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.1097 -0.0044 | 0.0435 % N/A N/A 2,517,220,389.14
KEC4-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.1039 -0.0079 | 0.0781 % N/A N/A 3,070,672,824.75
KEC5-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0406 -0.0050 | 0.0498 % N/A N/A 4,036,009,906.89
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0247 +0.0060 | 0.0599 % N/A N/A 3,051,154,855.41
KEC7-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0103 +0.0093 | 0.0930 % N/A N/A 3,032,850,128.41
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.9894 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,018,243,689.27
KFF6MAK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/05/2564 10.0457 +0.0626 | 0.6271 % N/A 10.0457 1,260,189,908.67
KFF6MAL-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2564 10.0452 +0.0221 | 0.2205 % N/A 10.0452 1,382,428,133.99
KFF6MAM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/05/2564 10.0431 -0.0029 | 0.0289 % N/A 10.0431 869,724,142.20
KFF6MAN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2564 10.0457 -0.0021 | 0.0209 % N/A 10.0457 1,312,721,126.78
KFF6MAO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0473 +0.0413 | 0.4128 % N/A 10.0473 1,752,235,192.66
KFF6MAP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0434 +0.0370 | 0.3698 % N/A 10.0434 1,166,318,995.18
KFF6MAQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/2564 10.0427 +0.0593 | 0.5940 % N/A 10.0427 1,113,058,563.28
KFF6MAR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/07/2564 10.0369 -0.0914 | 0.9024 % N/A 10.0369 1,399,921,160.87
KFF6MAS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.0351 -0.0654 | 0.6475 % N/A 10.0351 1,940,617,536.98
KFF6MAT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/08/2564 10.0630 +0.0280 | 0.2790 % N/A N/A 814,609,640.92
KFF6MAU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0410 +0.0099 | 0.0987 % N/A N/A 613,192,503.33
KFF6MAV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0234 -0.0010 | 0.0100 % N/A N/A 548,193,994.34
KFF6MAW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0270 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,049,411,096.18
KFF6MAX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0242 -0.0008 | 0.0080 % N/A N/A 2,445,081,747.97
KFF6MAY-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0169 +0.0041 | 0.0409 % N/A N/A 963,255,036.69
KFF6MAZ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0168 +0.0114 | 0.1139 % N/A N/A 1,334,821,303.90
KFF6MBA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.0113 +0.0135 | 0.1350 % N/A N/A 797,960,489.80
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.8410 +0.0227 | 0.2098 % N/A N/A 2,279,579,459.40
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 10.9130 +0.0276 | 0.2536 % N/A N/A 2,133,152,165.02

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน