กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YJ-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.8946 +0.0060 | 0.0607 % N/A N/A 525,736,721.22
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2566 10.1807 +0.0135 | 0.1328 % N/A 10.1807 956,172,517.08
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/02/2567 10.1503 +0.0074 | 0.0730 % N/A 10.1503 711,095,372.71
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.1295 +0.0028 | 0.0276 % N/A N/A 458,734,137.27
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.1058 -0.0326 | 0.3215 % N/A N/A 1,476,571,411.42
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/2567 10.0958 -0.0139 | 0.1375 % N/A N/A 4,711,245,023.65
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/02/2567 10.1003 -0.0118 | 0.1167 % N/A 10.1003 3,346,475,324.73
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1009 +0.0653 | 0.6507 % N/A 10.1009 3,382,072,111.87
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.1004 +0.0513 | 0.5105 % N/A 10.1004 2,637,200,529.69
KFF6MCO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/03/2567 10.1010 +0.0995 | 0.9949 % N/A 10.1010 2,757,656,446.54
KFF6MCP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/03/2567 10.1053 +0.0421 | 0.4184 % N/A 10.1053 2,858,417,876.44
KFF6MCQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2567 10.1054 -0.0591 | 0.5814 % N/A 10.1054 1,105,482,826.85
KFF6MCR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 10.1153 +0.0019 | 0.0188 % N/A 10.1153 2,068,886,503.20
KFF6MCS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2567 10.1624 +0.0879 | 0.8725 % N/A N/A 2,027,008,692.07
KFF6MCT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9797 -0.0060 | 0.0601 % N/A N/A 3,132,081,057.39
KFF6MCU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 9.9783 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,706,398,072.23
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.2837 +0.0125 | 0.1217 % N/A N/A 3,507,855,065.05
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.4238 +0.0222 | 0.2134 % N/A N/A 3,817,349,801.64
KFI6MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/12/2566 10.0852 +0.0635 | 0.6336 % N/A 10.0852 1,591,244,769.73
KFI6MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/02/2567 10.0959 +0.0281 | 0.2791 % N/A 10.0959 7,229,057,326.62
KFI6ME-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.0984 +0.0264 | 0.2621 % N/A 10.0984 3,349,926,291.47
KFI9MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/04/2567 10.1532 +0.0030 | 0.0296 % N/A 10.1532 5,727,417,011.05
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B 29/03/2567 10.1378 +0.0163 | 0.1610 % N/A N/A 3,352,609,469.12
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 04/01/2567 10.1158 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1158 3,032,009,554.06
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 08/02/2567 10.1439 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1439 3,151,297,089.94
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E 07/03/2567 10.1521 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1521 5,427,528,362.04
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F 04/04/2567 10.1504 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1504 4,732,527,836.53
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G 17/04/2567 10.1499 +0.0020 | 0.0197 % N/A 10.1499 4,496,937,500.75
KGB1YH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H 29/03/2567 10.1331 +0.0156 | 0.1542 % N/A N/A 1,284,074,872.11
KGB1YI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I 29/03/2567 10.1175 +0.0143 | 0.1415 % N/A N/A 3,178,996,197.05
KGB1YJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J 29/03/2567 10.1136 +0.0143 | 0.1416 % N/A N/A 3,099,582,011.25
KGB1YK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K 29/03/2567 10.1034 +0.0149 | 0.1477 % N/A N/A 3,285,747,813.07
KGB1YL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี L 29/03/2567 10.0844 +0.0112 | 0.1112 % N/A N/A 4,845,322,271.05
KGB1YM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M 29/03/2567 10.0792 +0.0111 | 0.1102 % N/A N/A 3,176,348,972.44
KGB1YN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี N 29/03/2567 10.0596 +0.0132 | 0.1314 % N/A N/A 5,930,243,824.50
KGB1YP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P 29/03/2567 10.0509 +0.0126 | 0.1255 % N/A N/A 486,528,804.31
KGB1YQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q 29/03/2567 10.0506 +0.0125 | 0.1245 % N/A N/A 7,159,711,568.02
KGB1YR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R 29/03/2567 10.0229 +0.0146 | 0.1459 % N/A N/A 6,541,654,451.57
KGB1YS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S 29/03/2567 10.0041 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 6,056,265,111.59
KGB6MAB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AB 06/12/2566 10.0812 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0812 10,194,261,639.69
KGB6MAC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AC 20/12/2566 10.0815 +0.0000 | 0.0000 % N/A 10.0815 11,234,481,956.64
KGB6MAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD 03/01/2567 10.0857 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0857 11,101,666,528.29
KGB6MAE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE 17/01/2567 10.0825 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0825 11,339,426,080.18
KGB6MAF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AF 31/01/2567 10.0853 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0853 7,175,765,262.58
KGB6MAG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG 14/02/2567 10.0854 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0854 3,088,976,867.35
KGB6MAH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AH 13/03/2567 10.0913 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0913 7,334,892,179.94
KGB6MAI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI 27/03/2567 10.1014 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1014 8,110,359,844.46
KGB6MAJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AJ 10/04/2567 10.0995 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0995 5,368,194,697.92
KGB6MAK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AK 29/03/2567 10.0842 +0.0160 | 0.1589 % N/A N/A 7,377,437,549.19
KGB6MAL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AL 29/03/2567 10.0830 +0.0160 | 0.1589 % N/A N/A 3,131,446,533.83
KGB6MAM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AM 29/03/2567 10.0746 +0.0162 | 0.1611 % N/A N/A 7,923,120,527.65
KGB6MAN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AN 29/03/2567 10.0682 +0.0162 | 0.1612 % N/A N/A 4,786,225,714.06
KGB6MAO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AO 29/03/2567 10.0573 +0.0168 | 0.1673 % N/A N/A 9,840,521,183.57
KGB6MAP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AP 29/03/2567 10.0495 +0.0148 | 0.1475 % N/A N/A 7,857,119,756.95
KGB6MAQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AQ 29/03/2567 10.0427 +0.0131 | 0.1306 % N/A N/A 4,607,973,434.14
KGB6MAR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR 29/03/2567 10.0410 +0.0134 | 0.1336 % N/A N/A 3,251,961,732.67
KGB6MAS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AS 29/03/2567 9.9975 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 7,522,607,031.64
KGB6MAT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT 29/03/2567 10.0353 +0.0135 | 0.1347 % N/A N/A 6,715,291,427.14
KGB6MAU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU 29/03/2567 10.0342 +0.0135 | 0.1347 % N/A N/A 3,211,808,410.68
KGB6MAV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV 29/03/2567 10.0271 +0.0135 | 0.1348 % N/A N/A 11,300,322,059.49
KGB6MAW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW 29/03/2567 10.0173 +0.0137 | 0.1370 % N/A N/A 10,095,788,789.17
KGB6MAX กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AX 29/03/2567 10.0070 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,728,054,436.79
KJG5MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 5MA 29/03/2567 10.0641 +0.0179 | 0.1782 % N/A N/A 2,028,999,391.85
KJG6MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MA 29/03/2567 10.0392 -0.0378 | 0.3751 % N/A N/A 4,672,382,714.29
KJG6MB กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB 29/03/2567 10.0375 +0.0063 | 0.0628 % N/A N/A 3,928,612,438.67
KJG6MC กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC 29/03/2567 10.0223 +0.0052 | 0.0519 % N/A N/A 3,260,317,153.17
KJG6MD กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD 29/03/2567 9.9699 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,127,350,543.38
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 10.3361 +0.0005 | 0.0048 % N/A 10.3361 3,298,762,696.68
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.3691 +0.0186 | 0.1797 % N/A N/A 3,564,598,501.62
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/03/2567 10.3450 +0.0180 | 0.1743 % N/A N/A 3,590,119,343.47
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2567 10.3490 +0.0007 | 0.0068 % N/A 10.3490 3,233,784,541.10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน