กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/08/2566 10.0260 -0.0327 | 0.3251 % N/A 10.0260 781,182,849.07
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/09/2566 10.0244 -0.0171 | 0.1703 % N/A 10.0244 455,399,427.43
KCR1YJ-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 9.8442 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 523,060,792.96
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/04/2566 10.3315 -0.0369 | 0.3559 % N/A 10.3315 3,144,523,772.26
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2566 10.3095 -0.0047 | 0.0456 % N/A 10.3095 2,091,057,990.64
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.1504 +0.0853 | 0.8475 % N/A 10.1504 2,703,293,616.91
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.1608 +0.0985 | 0.9789 % N/A 10.1608 1,187,889,838.00
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 10.1806 +0.0948 | 0.9399 % N/A 10.1806 1,986,856,444.74
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.2012 +0.0577 | 0.5688 % N/A N/A 958,095,854.02
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1502 +0.0818 | 0.8124 % N/A N/A 711,088,247.22
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1198 +0.0689 | 0.6855 % N/A N/A 458,293,476.56
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.2073 +0.2239 | 2.2427 % N/A N/A 1,491,411,676.88
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.1173 -0.1229 | 1.2002 % N/A 10.1173 736,256,212.52
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.0795 -0.1230 | 1.2056 % N/A 10.0795 642,155,602.01
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0652 -0.1606 | 1.5705 % N/A 10.0652 2,077,444,385.66
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0906 -0.1616 | 1.5762 % N/A 10.0906 578,380,685.39
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0673 -0.0071 | 0.0705 % N/A 10.0673 764,511,134.66
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0984 -0.0069 | 0.0683 % N/A 10.0984 387,397,073.34
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0709 -0.0291 | 0.2881 % N/A 10.0709 1,203,447,343.00
KFF1YU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0953 -0.0270 | 0.2667 % N/A 10.0953 395,202,367.00
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2566 10.0669 +0.0265 | 0.2639 % N/A 10.0669 2,554,729,231.84
KFF6MCI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/11/2566 10.0779 -0.0202 | 0.2000 % N/A 10.0779 1,396,200,906.30
KFF6MCJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.0773 +0.0716 | 0.7156 % N/A 10.0773 2,675,184,919.89
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1289 +0.1269 | 1.2687 % N/A N/A 4,726,680,212.15
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1874 +0.2229 | 2.2369 % N/A N/A 3,375,318,542.45
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1446 +0.1628 | 1.6310 % N/A N/A 3,396,693,475.22
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2566 10.1170 +0.1243 | 1.2439 % N/A N/A 2,641,541,380.29