กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0686 -0.0427 | 0.4223 % N/A N/A 1,613,197,371.16
KCR1YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0236 +0.0143 | 0.1429 % N/A N/A 1,042,137,232.28
KCR1YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9701 -0.0317 | 0.3169 % N/A N/A 1,504,964,305.51
KCR1YE-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9448 -0.0304 | 0.3048 % N/A N/A 607,879,855.58
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/02/2565 10.0273 -0.0004 | 0.0040 % N/A 10.0273 871,197,037.96
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/03/2565 10.0207 -0.0875 | 0.8656 % N/A 10.0207 1,326,348,574.71
KEC5-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2565 10.1227 +0.0782 | 0.7785 % N/A 10.1227 4,069,022,166.86
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.2331 -0.0306 | 0.2981 % N/A N/A 3,114,580,823.19
KEC7-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0606 -0.0400 | 0.3960 % N/A N/A 3,048,089,826.15
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0797 -0.0186 | 0.1842 % N/A N/A 3,045,550,984.91
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.1187 -0.0255 | 0.2514 % N/A N/A 2,052,365,191.04
KFF1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0411 -0.0263 | 0.2612 % N/A N/A 2,370,357,691.31
KFF1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0264 -0.0412 | 0.4092 % N/A N/A 3,063,886,370.78
KFF1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0391 -0.0345 | 0.3425 % N/A N/A 1,012,048,340.20
KFF1YD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0288 -0.0155 | 0.1543 % N/A N/A 628,386,969.57
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0179 -0.0360 | 0.3581 % N/A N/A 1,042,591,796.95
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0517 -0.0092 | 0.0914 % N/A N/A 646,151,326.29
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0219 -0.0332 | 0.3302 % N/A N/A 908,137,921.77
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0308 -0.0317 | 0.3150 % N/A N/A 641,127,196.88
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0115 -0.0417 | 0.4148 % N/A N/A 736,513,312.03
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0050 -0.0430 | 0.4279 % N/A N/A 301,274,996.60
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0094 -0.0371 | 0.3693 % N/A N/A 591,666,271.67
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0214 -0.0346 | 0.3441 % N/A N/A 366,687,562.93
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0364 -0.0129 | 0.1284 % N/A N/A 270,270,578.15
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0056 -0.0159 | 0.1587 % N/A N/A 728,126,168.82
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9965 -0.0181 | 0.1807 % N/A N/A 636,868,019.15
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9867 -0.0368 | 0.3671 % N/A N/A 2,061,231,409.86
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9914 -0.0351 | 0.3501 % N/A N/A 572,694,689.06
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0006 +0.0108 | 0.1081 % N/A N/A 759,442,871.02
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0037 +0.0131 | 0.1311 % N/A N/A 383,763,765.40
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9521 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,189,255,211.97
KFF6MBB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/02/2565 10.0314 +0.0449 | 0.4496 % N/A 10.0314 4,037,929,794.54
KFF6MBC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/02/2565 10.0319 +0.0698 | 0.7007 % N/A 10.0319 4,184,913,726.17
KFF6MBD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/02/2565 10.0263 +0.0914 | 0.9200 % N/A 10.0263 1,258,966,704.00
KFF6MBE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2565 10.0228 +0.0140 | 0.1399 % N/A 10.0228 1,723,162,687.21
KFF6MBF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/03/2565 10.0229 -0.1058 | 1.0446 % N/A 10.0229 1,700,479,099.32
KFF6MBG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/03/2565 10.0229 +0.0307 | 0.3072 % N/A 10.0229 1,886,033,365.56
KFF6MBH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/04/2565 10.0259 -0.0349 | 0.3469 % N/A 10.0259 2,883,102,783.23
KFF6MBI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/04/2565 10.0276 -0.0225 | 0.2239 % N/A 10.0276 2,686,496,838.04
KFF6MBJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/04/2565 10.0280 -0.1153 | 1.1367 % N/A 10.0280 1,323,387,171.39
KFF6MBK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/05/2565 10.0287 -0.0800 | 0.7914 % N/A 10.0287 1,609,094,480.06
KFF6MBL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/05/2565 10.0281 -0.0847 | 0.8376 % N/A 10.0281 1,081,690,435.06
KFF6MBM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0011 -0.0147 | 0.1468 % N/A N/A 1,357,049,325.72
KFF6MBN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0101 -0.0131 | 0.1307 % N/A N/A 555,502,543.80
KFF6MBO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 10.0094 -0.0099 | 0.0988 % N/A N/A 1,143,527,368.04
KFF6MBP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9913 -0.0118 | 0.1180 % N/A N/A 220,612,954.36
KFF6MBQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9928 -0.0149 | 0.1489 % N/A N/A 1,372,989,084.90
KFF6MBR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9784 -0.0264 | 0.2639 % N/A N/A 1,824,120,763.23
KFF6MBS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9797 -0.0400 | 0.3992 % N/A N/A 1,878,487,092.49
KFF6MBT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9875 -0.0277 | 0.2766 % N/A N/A 1,564,970,379.47
KFF6MBU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9925 -0.0081 | 0.0810 % N/A N/A 1,653,013,504.50
KFF6MBV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9902 -0.0042 | 0.0420 % N/A N/A 673,138,900.79
KFF6MBW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9756 -0.0162 | 0.1621 % N/A N/A 1,492,213,730.40
KFF6MBX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9931 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,276,168,103.99
KFF6MBY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 9.9949 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,783,864,441.55
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/03/2565 11.0106 -0.0004 | 0.0036 % N/A 11.0106 2,278,379,157.00
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2565 11.1423 +0.0195 | 0.1753 % N/A N/A 2,140,899,005.78

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน