กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9321 +0.0077 | 0.0776 % N/A N/A 1,591,324,438.33
KCR1YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9113 +0.0092 | 0.0929 % N/A N/A 1,030,458,127.43
KCR1YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9157 +0.0369 | 0.3735 % N/A N/A 1,496,755,613.23
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/08/2564 11.0836 -0.0005 | 0.0045 % N/A 11.0836 441,239,606.26
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.5187 -0.1168 | 1.2122 % N/A N/A 827,008,946.24
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0231 -0.0711 | 0.7044 % N/A N/A 1,326,669,815.87
KEC3-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.1430 +0.0557 | 0.5522 % N/A N/A 2,525,517,435.48
KEC4-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.1349 +0.0545 | 0.5407 % N/A N/A 3,080,092,916.59
KEC5-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0704 +0.0537 | 0.5361 % N/A N/A 4,047,993,702.98
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0550 +0.0453 | 0.4526 % N/A N/A 3,060,370,226.36
KEC7-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0185 +0.0406 | 0.4069 % N/A N/A 3,035,354,291.74
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0170 +0.0500 | 0.5017 % N/A N/A 3,026,586,112.39
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0003 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,028,356,060.17
KFF6MAO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0473 +0.0413 | 0.4128 % N/A 10.0473 1,752,235,192.66
KFF6MAP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0434 +0.0370 | 0.3698 % N/A 10.0434 1,166,318,995.18
KFF6MAQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/2564 10.0427 +0.0593 | 0.5940 % N/A 10.0427 1,113,058,563.28
KFF6MAR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/07/2564 10.0369 -0.0914 | 0.9024 % N/A 10.0369 1,399,921,160.87
KFF6MAS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.0351 -0.0654 | 0.6475 % N/A 10.0351 1,940,617,536.98
KFF6MAT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2564 10.0357 -0.0273 | 0.2713 % N/A 10.0357 812,402,729.13
KFF6MAU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/08/2564 10.0372 +0.0290 | 0.2898 % N/A 10.0372 612,964,169.30
KFF6MAV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/08/2564 10.0359 +0.0226 | 0.2257 % N/A 10.0359 548,879,868.78
KFF6MAW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/09/2564 10.0368 +0.0216 | 0.2157 % N/A 10.0368 2,051,427,625.02
KFF6MAX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0368 -0.2603 | 2.5279 % N/A 10.0368 2,448,147,348.13
KFF6MAY-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 05/10/2564 10.0358 +0.0120 | 0.1197 % N/A 10.0358 965,068,342.31
KFF6MAZ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0263 +0.0061 | 0.0609 % N/A N/A 1,336,098,918.61
KFF6MBA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0373 +0.0216 | 0.2157 % N/A N/A 800,028,977.44
KFF6MBB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9972 +0.0229 | 0.2296 % N/A N/A 4,024,170,705.42
KFF6MBC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0064 +0.0575 | 0.5780 % N/A N/A 4,174,258,965.07
KFF6MBD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0061 +0.0481 | 0.4830 % N/A N/A 1,256,430,101.15
KFF6MBE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9782 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,715,484,888.83
KFF6MBF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.0026 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,697,041,496.34
KFF6MBG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9964 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,881,049,108.99
KFF6MBH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.9949 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,874,187,104.50
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.8802 +0.0006 | 0.0055 % N/A 10.8802 2,287,823,883.92
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.9399 +0.0139 | 0.1272 % N/A N/A 2,138,425,191.87

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน