กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YE-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9694 -0.0859 | 0.8543 % N/A N/A 609,385,654.74
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9591 -0.0231 | 0.2314 % N/A N/A 775,974,511.87
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9703 +0.0289 | 0.2907 % N/A N/A 452,939,716.21
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.3346 -0.1003 | 0.9612 % N/A N/A 3,145,466,165.50
KEC8-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/10/2565 10.1566 +0.0878 | 0.8720 % N/A 10.1566 3,068,781,431.83
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.2694 -0.0641 | 0.6203 % N/A N/A 2,082,933,777.47
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9398 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,647,194,975.21
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9340 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,161,379,363.63
KFF1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/10/2565 10.0706 +0.0643 | 0.6426 % N/A 10.0706 2,377,321,477.39
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0026 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,952,106,959.44
KFF1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0718 -0.0593 | 0.5853 % N/A 10.0718 3,077,782,763.65
KFF1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2565 10.0703 -0.0201 | 0.1992 % N/A 10.0703 1,015,195,618.03
KFF1YD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/10/2565 10.0707 -0.1180 | 1.1581 % N/A 10.0707 631,015,816.00
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9997 -0.0989 | 0.9793 % N/A N/A 301,113,944.38
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0221 -0.0661 | 0.6552 % N/A N/A 592,415,487.93
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0536 -0.0631 | 0.6237 % N/A N/A 367,866,710.48
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0361 -0.0584 | 0.5785 % N/A N/A 270,263,495.66
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0845 -0.0508 | 0.5012 % N/A N/A 733,871,420.23
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0544 -0.0525 | 0.5194 % N/A N/A 640,557,322.52
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0579 -0.0661 | 0.6529 % N/A N/A 2,075,933,702.81
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0762 -0.0655 | 0.6458 % N/A N/A 577,553,291.69
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.1094 +0.0067 | 0.0663 % N/A N/A 767,705,958.94
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.1300 +0.0090 | 0.0889 % N/A N/A 388,608,790.12
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0617 -0.0455 | 0.4502 % N/A N/A 1,202,346,716.40
KFF1YV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0545 -0.0458 | 0.4535 % N/A N/A 179,749,205.76
KFF1YW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0502 -0.0174 | 0.1728 % N/A N/A 880,196,201.35
KFF1YX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0993 -0.0012 | 0.0119 % N/A N/A 832,615,988.80
KFF1YY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9996 -0.0402 | 0.4004 % N/A N/A 1,313,875,784.42
KFF1YZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.1159 +0.0015 | 0.0148 % N/A N/A 587,451,136.37
KFF3MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0172 -0.0458 | 0.4551 % N/A 10.0172 1,606,049,456.15
KFF6MBQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2565 10.0253 +0.3607 | 3.7322 % N/A 10.0253 1,377,463,920.24
KFF6MBR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/08/2565 10.0230 +0.0348 | 0.3484 % N/A 10.0230 1,832,285,671.12
KFF6MBS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/09/2565 10.0279 -0.0151 | 0.1504 % N/A 10.0279 1,887,547,337.25
KFF6MBT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/09/2565 10.0280 -0.0403 | 0.4003 % N/A 10.0280 1,571,306,311.04
KFF6MBU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0289 -0.0659 | 0.6528 % N/A 10.0289 1,659,025,018.71
KFF6MBV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0380 -0.0549 | 0.5439 % N/A 10.0380 676,361,006.56
KFF6MBW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2565 10.0279 -0.1806 | 1.7691 % N/A 10.0279 1,500,035,212.16
KFF6MBX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/10/2565 10.0287 +0.0022 | 0.0219 % N/A 10.0287 1,280,708,981.08
KFF6MBY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2565 10.0254 -0.0693 | 0.6865 % N/A 10.0254 1,789,309,939.90
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/12/2565 10.0314 +0.0315 | 0.3150 % N/A N/A 882,892,419.55
KFI1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0419 +0.0147 | 0.1466 % N/A N/A 3,331,460,068.83
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0303 +0.0188 | 0.1878 % N/A N/A 3,134,047,065.79
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0314 +0.0188 | 0.1878 % N/A N/A 927,658,825.56
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0007 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,772,944,530.64
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0142 +0.0107 | 0.1070 % N/A N/A 4,575,377,984.92
KFI7MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 7 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 9.9984 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 6,282,599,419.51
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 30/11/2565 10.0134 +0.0185 | 0.1851 % N/A N/A 5,705,041,305.07
KGB1YA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A 30/11/2565 10.0296 +0.0088 | 0.0878 % N/A N/A 3,363,693,984.35
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 30/11/2565 10.0097 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,050,935,397.48
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 30/11/2565 10.0076 +0.0065 | 0.0650 % N/A N/A 5,670,444,951.58
KGB6MF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F 30/11/2565 10.0214 +0.0068 | 0.0679 % N/A N/A 2,297,102,736.94
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 30/11/2565 10.0207 +0.0086 | 0.0859 % N/A N/A 2,290,447,396.46
KGB6MH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน H 30/11/2565 10.0121 +0.0056 | 0.0560 % N/A N/A 5,594,676,299.66
KGB6MI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน I 30/11/2565 10.0082 +0.0057 | 0.0570 % N/A N/A 5,198,129,585.36
KGB6MJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน J 30/11/2565 10.0085 +0.0059 | 0.0590 % N/A N/A 5,165,779,459.21
KGB6MK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน K 30/11/2565 10.0065 +0.0060 | 0.0600 % N/A N/A 2,762,122,408.85
KGB6ML กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 30/11/2565 10.0059 +0.0059 | 0.0590 % N/A N/A 5,035,229,837.91
KGB6MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน M 30/11/2565 10.0059 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,768,456,309.23
KGB6MN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 30/11/2565 10.0010 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,044,944,331.33
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0375 +0.0314 | 0.3138 % N/A N/A 3,276,007,277.07
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0797 +0.0235 | 0.2337 % N/A N/A 3,570,084,546.21
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0522 +0.0300 | 0.2993 % N/A N/A 3,599,737,134.35
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 10.0474 +0.0286 | 0.2855 % N/A N/A 3,210,570,262.23
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/11/2565 11.3101 +0.0262 | 0.2322 % N/A N/A 2,136,115,240.56

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน