ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.5802 +0.0890 | 0.6142 % 14.5803 14.3615 15,270,955,198.83
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.4596 +0.0592 | 0.4111 % 14.4597 14.2427 21,368,580,645.89
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 16.1385 +0.1142 | 0.7127 % 16.1386 15.8964 17,658,559,884.46
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 29.8861 +0.2216 | 0.7470 % 29.8862 29.4378 11,454,736,174.77
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.7862 +0.1476 | 1.0083 % 14.7863 14.5644 5,717,151,557.96
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 9.7293 -0.1487 | 1.5054 % 9.7294 9.5834 1,044,803,535.26
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 8.9731 -0.0123 | 0.1369 % 8.9732 8.8385 197,594,797.77
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 10.1603 +0.1495 | 1.4934 % 10.1604 10.0079 1,608,503,987.97

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน