ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 14.8554 +0.0203 | 0.1368 % 14.8555 14.8554 14,048,189,059.18
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 14.1764 +0.0430 | 0.3042 % 14.1765 14.1764 18,931,515,619.92
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 16.3177 +0.0686 | 0.4222 % 16.3178 16.3177 16,496,417,119.06
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 32.2498 +0.1348 | 0.4197 % 32.2499 32.2498 10,473,421,377.14
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 15.4469 +0.0639 | 0.4154 % 15.4470 15.4469 5,323,485,293.76
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 13.8043 -0.0294 | 0.2125 % 13.8044 13.8043 1,616,661,333.28
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 10.4243 +0.0130 | 0.1249 % 10.4244 10.4243 260,526,492.25
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 11.4999 +0.0577 | 0.5043 % 11.5000 11.4999 1,786,270,706.73

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน