ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 17.6676 -0.1595 | 0.8947 % 17.6677 17.4026 16,628,959,827.55
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 17.0958 -0.0905 | 0.5266 % 17.0959 16.8394 24,624,360,677.60
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
22/07/2562 20.4817 -0.1449 | 0.7025 % 20.4818 20.1745 18,157,091,283.28
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 22/07/2562 36.1749 -0.2303 | 0.6326 % 36.1750 35.6323 13,924,183,812.65
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 18.8007 -0.0970 | 0.5133 % 18.8008 18.5187 7,222,252,654.57
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 22/07/2562 11.7145 -0.0457 | 0.3886 % 11.7146 11.5388 1,247,859,242.64
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 22/07/2562 11.4287 -0.0244 | 0.2130 % 11.4288 11.2573 213,677,140.69
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 22/07/2562 12.8623 -0.0816 | 0.6304 % 12.8624 12.6694 1,289,411,590.14

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน