ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 16.0245 +0.0104 | 0.0649 % 16.0246 15.7841 15,451,084,410.83
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 16.2227 +0.0393 | 0.2428 % 16.2228 15.9794 24,940,577,883.04
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
18/01/2562 19.0589 +0.0661 | 0.3480 % 19.0590 18.7730 17,549,238,621.03
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 18/01/2562 33.0932 +0.1462 | 0.4437 % 33.0933 32.5968 13,500,467,967.17
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 17.1265 +0.0497 | 0.2910 % 17.1266 16.8696 7,038,504,622.56
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 18/01/2562 10.3987 -0.0238 | 0.2284 % 10.3988 10.2427 1,124,281,236.19
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 18/01/2562 10.2956 +0.0042 | 0.0408 % 10.2957 10.1412 169,287,018.92
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 18/01/2562 11.8108 +0.0353 | 0.2998 % 11.8109 11.6336 1,084,972,971.39

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน