ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 17.1032 -0.0671 | 0.3908 % 17.1033 16.8467 16,412,997,502.78
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 16.3714 -0.0212 | 0.1293 % 16.3715 16.1258 23,608,680,916.74
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
18/09/2562 19.3510 -0.0438 | 0.2258 % 19.3511 19.0607 17,616,289,609.24
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 18/09/2562 35.3812 -0.0843 | 0.2377 % 35.3813 34.8505 13,660,610,656.03
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 18.0635 -0.0938 | 0.5166 % 18.0636 17.7925 6,930,411,743.91
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 18/09/2562 11.0861 -0.0671 | 0.6016 % 11.0862 10.9198 1,184,492,701.27
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 18/09/2562 11.0155 -0.0305 | 0.2761 % 11.0156 10.8503 213,298,379.54
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 18/09/2562 12.4892 -0.0829 | 0.6594 % 12.4893 12.3019 1,370,431,619.10

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน