ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 30/11/2566 13.2837 -0.0519 | 0.3892 % 13.2838 13.2837 11,406,038,621.85
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 30/11/2566 12.8554 -0.0122 | 0.0948 % 12.8555 12.8554 15,667,306,717.02
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 30/11/2566 14.3727 -0.0200 | 0.1390 % 14.3728 14.3727 13,747,654,518.02
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 30/11/2566 29.4350 -0.0404 | 0.1371 % 29.4351 29.4350 8,603,253,143.52
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 30/11/2566 13.3605 -0.0471 | 0.3513 % 13.3606 13.3605 4,244,717,611.96
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 30/11/2566 12.0401 -0.1041 | 0.8572 % 12.0402 12.0401 1,202,683,644.21
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 30/11/2566 9.7867 -0.0324 | 0.3300 % 9.7868 9.7867 220,695,453.71
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 30/11/2566 10.5512 -0.0613 | 0.5776 % 10.5513 10.5512 1,570,500,229.32

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน