กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/02/2567 12.9899 -0.0410 | 0.3146 % 13.1199 12.9899 21,358,216.84
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 23/02/2567 13.0978 -0.0413 | 0.3143 % 13.0979 13.0978 10,750,052,335.31
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/02/2567 13.7760 -0.0327 | 0.2368 % 13.9139 13.7760 9,292,653.53
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 23/02/2567 12.9525 -0.0306 | 0.2357 % 12.9526 12.9525 15,230,309,933.96
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 23/02/2567 11.0772 -0.0263 | 0.2369 % 11.0884 11.0661 518,497,581.71
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/02/2567 15.3076 -0.0520 | 0.3386 % 15.4608 15.3076 20,904,490.75
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 23/02/2567 14.5058 -0.0493 | 0.3387 % 14.5059 14.5058 13,427,660,774.93
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 23/02/2567 13.4771 -0.0381 | 0.2819 % 13.4907 13.4636 226,036,457.65
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 29.6261 -0.1008 | 0.3391 % 29.9225 29.6261 1,322,551.93
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 23/02/2567 29.7131 -0.1011 | 0.3391 % 29.7132 29.7131 8,406,518,292.52
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 23/02/2567 14.2392 -0.0461 | 0.3227 % 14.3817 14.2392 2,740,550,862.94
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/02/2567 13.8914 -0.0457 | 0.3279 % 14.0304 13.8914 2,587,191.91
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 23/02/2567 13.5265 -0.0445 | 0.3279 % 13.5266 13.5265 4,177,006,670.32
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 23/02/2567 9.7609 +0.0680 | 0.7015 % 9.7708 9.7511 159,096,677.98
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 23/02/2567 15.5725 -0.0856 | 0.5467 % 15.7283 15.5725 679,266,145.70
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 12.1708 -0.0649 | 0.5304 % 12.2926 12.1708 1,749,502.16
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 23/02/2567 12.2609 -0.0653 | 0.5298 % 12.2610 12.2609 1,147,594,936.97
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 16.5206 -0.0861 | 0.5185 % 16.5207 16.5206 4,288,898,729.54
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 23/02/2567 9.9598 -0.0545 | 0.5442 % 10.0595 9.9598 72,148,721.69
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 9.8161 -0.0544 | 0.5511 % 9.9144 9.8161 832,010.65
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 23/02/2567 9.8579 -0.0546 | 0.5508 % 9.8580 9.8579 206,466,274.25
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 10.7317 -0.0224 | 0.2083 % 10.7425 10.7210 12,167,731.06
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 23/02/2567 10.6088 -0.0221 | 0.2079 % 10.6089 10.6088 1,502,966,730.20
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 11.6421 -0.0243 | 0.2083 % 11.6422 11.6421 3,563,457,410.88
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 23/02/2567 6.2494 -0.0364 | 0.5791 % 6.3120 6.2494 498,361,940.74
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 23/02/2567 30.5424 -0.0635 | 0.2075 % 30.5730 30.5119 8,083,827,427.41
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/02/2567 37.4767 -0.1730 | 0.4595 % 37.6642 37.4767 1,655,662,767.22
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/02/2567 37.4401 -0.1728 | 0.4594 % 37.6274 37.4401 1,784,770,295.57
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/02/2567 37.6799 -0.1738 | 0.4591 % 37.6800 37.6799 1,277.29
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
23/02/2567 28.9354 -0.1343 | 0.4620 % 28.9355 28.9354 11,218,486,956.91
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/02/2567 37.6216 -0.1736 | 0.4593 % 37.6217 37.6216 1,450,203,241.51
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 37.0577 -0.2345 | 0.6288 % 37.4284 37.0577 412,241,667.38
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 34.5469 -0.2069 | 0.5953 % 34.5470 34.5469 8.35
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 23/02/2567 10.3268 -0.0475 | 0.4579 % 10.3269 10.3268 2,024,901,431.96
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/02/2567 9.6361 -0.0209 | 0.2164 % 9.6362 9.6361 381,889,466.08
K-TNZ-A(A) กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/02/2567 9.8115 0.0000 | 0.0000 % 9.8116 9.8115 330,046.73
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 23/02/2567 9.8114 -0.0284 | 0.2886 % 9.8115 9.8114 1,422,208,990.90
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
แนะนำ
23/02/2567 4.9125 -0.0416 | 0.8397 % 4.9617 4.9125 2,122,085,655.43
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
23/02/2567 11.6283 -0.0963 | 0.8213 % 11.6284 11.6283 870,394,033.68
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 23/02/2567 5.7839 -0.0184 | 0.3171 % 5.8418 5.7839 255,469,204.46

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน