กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 12.4549 -0.0436
0.3488 %
12.5796 12.4549 21,133,377.23
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 12.5606 -0.0439
0.3483 %
12.5607 12.5606 9,758,332,273.22
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 13.3857 -0.0492
0.3662 %
13.5197 13.3857 8,837,262.18
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 12.4906 -0.0460
0.3669 %
12.4907 12.4906 13,917,741,623.29
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร THB 19/07/2567 10.9118 -0.0941
0.8550 %
10.9228 10.9009 412,512,783.33
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 14.6830 -0.0762
0.5163 %
14.8299 14.6830 20,058,407.51
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 13.9154 -0.0722
0.5162 %
13.9155 13.9154 12,351,851,764.51
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน THB 19/07/2567 12.0047 -0.0800
0.6620 %
12.0168 11.9927 208,446,943.35
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 28.4115 -0.1486
0.5203 %
28.6957 28.4115 1,343,742.28
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 28.5025 -0.1491
0.5204 %
28.5026 28.5025 7,620,259,933.47
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน THB 19/07/2567 13.5883 -0.0686
0.5023 %
13.7243 13.5883 2,480,503,361.86
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล THB 19/07/2567 13.2508 -0.0664
0.4986 %
13.3834 13.2508 2,483,914.76
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 12.7758 -0.0640
0.4985 %
12.7759 12.7758 3,779,030,370.98
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร THB 19/07/2567 10.6808 +0.0020
0.0187 %
10.6916 10.6701 158,007,905.31
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน THB 19/07/2567 14.4122 -0.1088
0.7493 %
14.5564 14.4122 552,693,539.97
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 11.2317 -0.0855
0.7555 %
11.3441 11.2317 1,493,929.15
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 11.3234 -0.0861
0.7546 %
11.3235 11.3234 986,253,316.53
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 19/07/2567 15.2714 -0.1142
0.7423 %
15.2715 15.2714 3,814,132,245.20
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน THB 19/07/2567 9.6355 -0.0596
0.6147 %
9.7320 9.6355 66,938,264.32
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 9.4969 -0.0585
0.6122 %
9.5920 9.4969 871,614.76
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 9.5411 -0.0587
0.6115 %
9.5412 9.5411 194,607,477.43
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 10.4727 -0.0631
0.5989 %
10.4833 10.4622 11,838,282.24
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF THB 19/07/2567 10.3554 -0.0624
0.5990 %
10.3555 10.3554 1,397,618,181.04
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 11.3635 -0.0686
0.6001 %
11.3636 11.3635 3,444,880,821.03
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน THB 19/07/2567 5.7243 -0.0534
0.9242 %
5.7816 5.7243 439,096,266.04
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 THB 19/07/2567 29.8241 -0.1798
0.5993 %
29.8540 29.7943 7,400,726,077.28
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 35.6966 -0.1592
0.4440 %
35.8752 35.6966 3,970,624,761.79
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 19/07/2567 35.6617 -0.1591
0.4442 %
35.8401 35.6617 1,615,915,393.08
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
THB 19/07/2567 35.1795 -0.1569
0.4440 %
35.1796 35.1795 9,690.88
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
THB 19/07/2567 27.4977 -0.1455
0.5264 %
27.4978 27.4977 10,428,264,866.81
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
THB 19/07/2567 35.8530 -0.1598
0.4437 %
35.8531 35.8530 1,409,604,755.83
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 35.5432 -0.1085
0.3043 %
35.8987 35.5432 375,233,658.77
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 33.4227 -0.1020
0.3043 %
33.4228 33.4227 9,799.92
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ THB 19/07/2567 9.8110 -0.0528
0.5353 %
9.8111 9.8110 1,921,122,319.16
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/07/2567 9.2623 -0.0443
0.4760 %
9.2624 9.2623 370,142,795.63
K-TNZ-A(A) กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า THB 19/07/2567 9.4776 -0.0603
0.6322 %
9.4777 9.4776 87,370,303.27
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน THB 19/07/2567 9.4766 -0.0603
0.6323 %
9.4767 9.4766 1,474,892,620.04
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล THB 19/07/2567 4.7464 -0.0508
1.0590 %
4.7940 4.7464 1,987,538,424.04
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
THB 19/07/2567 12.5180 +0.0172
0.1376 %
12.5181 12.5180 1,044,596,468.66
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 THB 19/07/2567 5.5359 -0.0261
0.4693 %
5.5914 5.5359 233,492,144.40

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน