กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 14.3330 -0.0073 | 0.0509 % 14.4764 14.3330 14,376,770.76
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.5565 -0.0074 | 0.0508 % 14.5566 14.5565 14,760,143,388.17
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 14.5184 +0.0042 | 0.0289 % 14.6637 14.5184 6,349,255.66
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.2067 +0.0042 | 0.0296 % 14.2068 14.2067 20,213,278,543.39
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 02/08/2564 8.1468 -0.0061 | 0.0748 % 8.1550 8.1387 458,279,431.84
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 16.2931 +0.0053 | 0.0325 % 16.4561 16.2931 12,238,763.93
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 15.7912 +0.0051 | 0.0323 % 15.7913 15.7912 16,754,716,958.79
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 02/08/2564 13.0183 +0.1195 | 0.9264 % 13.0314 13.0053 282,189,944.40
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 30.5718 +0.0182 | 0.0596 % 30.8776 30.5718 1,502,034.42
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 30.5726 +0.0182 | 0.0596 % 30.5727 30.5726 10,964,273,825.88
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
02/08/2564 30.2521 +0.0762 | 0.2525 % 30.2522 30.2521 10,294,744,788.77
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 02/08/2564 15.1383 +0.0374 | 0.2477 % 15.2898 15.1383 3,194,903,344.73
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/08/2564 15.0544 +0.0445 | 0.2965 % 15.2050 15.0544 1,776,431.55
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/08/2564 14.4645 +0.0427 | 0.2961 % 14.4646 14.4645 5,386,548,743.49
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 02/08/2564 8.5246 +0.0025 | 0.0293 % 8.5332 8.5161 144,387,976.90
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 02/08/2564 16.9561 +0.0002 | 0.0012 % 17.1258 16.9561 1,168,317,896.02
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 13.3320 +0.0083 | 0.0623 % 13.4654 13.3320 1,208,863.75
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 13.3501 +0.0085 | 0.0637 % 13.3502 13.3501 1,614,604,021.13
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 17.9470 +0.0110 | 0.0613 % 17.9471 17.9470 4,496,645,160.89
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 02/08/2564 10.3079 -0.0474 | 0.4577 % 10.4111 10.3079 92,760,544.42
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 10.2171 -0.0429 | 0.4181 % 10.3194 10.2171 743,910.98
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 10.2163 -0.0430 | 0.4191 % 10.2164 10.2163 250,778,815.80
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/2564 10.7990 +0.0423 | 0.3932 % 10.8099 10.7882 3,925,199.23
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/08/2564 10.6730 +0.0417 | 0.3922 % 10.6731 10.6730 1,667,970,950.96
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 11.7265 +0.0457 | 0.3912 % 11.7266 11.7265 2,789,338,796.84
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 02/08/2564 6.9434 +0.0046 | 0.0663 % 7.0129 6.9434 580,237,725.36
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 02/08/2564 30.6697 +0.1198 | 0.3921 % 30.7005 30.6390 6,804,804,720.86
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
02/08/2564 39.1613 +0.0777 | 0.1988 % 39.3572 39.1613 1,678,959,356.83
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
02/08/2564 39.1032 +0.0778 | 0.1994 % 39.2988 39.1032 2,208,548,337.59
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/08/2564 39.1681 +0.0785 | 0.2008 % 39.1682 39.1681 435,782,516.68
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 02/08/2564 38.8421 +0.0748 | 0.1929 % 39.2306 38.8421 474,322,030.14
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 02/08/2564 11.3593 +0.0305 | 0.2692 % 11.3594 11.3593 2,238,988,622.97
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 10.0277 +0.0195 | 0.1948 % 10.0278 10.0277 288,460,056.54
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 02/08/2564 5.9681 +0.0201 | 0.3379 % 6.0279 5.9681 2,921,308,085.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 02/08/2564 6.2973 -0.2692 | 4.0996 % 6.3604 6.2973 296,600,725.43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน