K-GPROP
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก *** K-GPROP เปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Property, Class Z เป็นกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3 USD มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.6403 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00930.1078 %
ราคาขาย
8.7700 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.6403 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
271,697,628.38 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
​​​
Bloomberg Ticker
KGBPREQ:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
HHGPH1U:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ​Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3 USD​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  

นโยบายกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3 USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPROP -15.30% 13.57% -15.00% -7.91% -3.66% -1.84% N/A -0.51%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -17.65% 9.14% -19.63% -10.58% -1.98% 0.79% N/A 2.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
06/08/2563 8.6403 +0.0093|0.1078 % 8.7700 8.6403 271,697,628.38
05/08/2563 8.6310 +0.0607|0.7083 % 8.7606 8.6310 271,466,856.32
04/08/2563 8.5703 +0.0725|0.8532 % 8.6990 8.5703 269,663,437.64
03/08/2563 8.4978 -0.0313|0.3670 % 8.6254 8.4978 267,510,735.43
30/07/2563 8.5291 -0.0147|0.1721 % 8.6571 8.5291 268,484,519.83
29/07/2563 8.5438 +0.2441|2.9411 % 8.6721 8.5438 268,712,944.98
24/07/2563 8.2997 -0.0847|1.0102 % 8.4243 8.2997 260,754,729.19
23/07/2563 8.3844 0.0000|0.0000 % 8.5103 8.3844 264,023,625.42

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
4 31/01/2561 14/02/2561 0.2500
3 01/08/2559 11/08/2559 0.2500
2 30/04/2558 14/05/2558 0.2500
1 02/02/2558 13/02/2558 0.2500

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา