K-SEMQ
กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7173 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.06830.6980 %
ราคาขาย
9.8632 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7173 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
961,153,622.26 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มีนาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
​Bloomberg​ Ticker​
KSEMMEQ:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
TEMEMIA:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T​​empleton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Emerging Markets Fund, Class I (acc) USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ หรือบริษัทที่มีรายได้จากการขายหรือการผลิตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SEMQ 4.55% -0.39% 0.47% 7.45% -8.29% -0.26% N/A -0.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.10% 0.04% 1.00% 4.42% -4.99% 0.58% N/A -0.06%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/11/2566 9.7173 -0.0683|0.6980 % 9.8632 9.7173 961,153,622.26
28/11/2566 9.7856 +0.0452|0.4640 % 9.9325 9.7856 966,865,036.23
27/11/2566 9.7404 -0.0504|0.5148 % 9.8866 9.7404 961,823,790.71
24/11/2566 9.7908 -0.0170|0.1733 % 9.9378 9.7908 964,414,703.36
22/11/2566 9.8078 -0.0052|0.0530 % 9.9550 9.8078 965,629,063.00
21/11/2566 9.8130 -0.0487|0.4938 % 9.9603 9.8130 964,685,294.81
20/11/2566 9.8617 +0.1209|1.2412 % 10.0097 9.8617 968,431,022.20
17/11/2566 9.7408 0.0000|0.0000 % 9.8870 9.7408 955,079,733.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/17/2021 K-SEMQ