K-CBOND-A
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.7932 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00710.0378 %
ราคาขาย
18.7933 บาท
ราคารับซื้อคืน
18.7932 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,922,993,769.93 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2542
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASRKCB:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 0.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CBOND-A 1.15% 0.35% 1.27% 2.39% 1.13% 1.42% 1.89% 2.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.97% 0.23% 1.02% 1.85% 0.80% 1.22% 1.90% 3.05%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/06/2567 18.7932 +0.0071|0.0378 % 18.7933 18.7932 4,922,993,769.93
19/06/2567 18.7861 +0.0041|0.0218 % 18.7862 18.7861 4,923,443,144.85
18/06/2567 18.7820 +0.0004|0.0021 % 18.7821 18.7820 4,890,817,714.34
17/06/2567 18.7816 +0.0025|0.0133 % 18.7817 18.7816 4,886,884,786.09
14/06/2567 18.7791 +0.0031|0.0165 % 18.7792 18.7791 4,885,005,537.67
13/06/2567 18.7760 +0.0056|0.0298 % 18.7761 18.7760 4,914,170,814.50
12/06/2567 18.7704 +0.0008|0.0043 % 18.7705 18.7704 4,913,524,885.49
11/06/2567 18.7696 0.0000|0.0000 % 18.7697 18.7696 4,914,775,641.92

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน