KGT5YB
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B

กองทุนมีการประกันเงินลงทุน โดยผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ ประมาณ 5 ปี จึงจะได้รับชำระเงินลงทุนคืนตามเงื่อนไขในการรับประกัน และตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกัน โดยวันรับคำสั่งขายคืนวันสุดท้าย คือ วันที่ 9 ก.พ. 2567 และวันขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ คือ วันที่ 20 ก.พ. 2567
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.000 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03740.3754 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
801,128,471.47 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
6,031,181,328.46 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 กุมภาพันธ์ 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
               -
​​


Bloomberg Ticker
KGTY5YB:TB           

ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน 
• กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการรักษาเงินลงทุนให้อยู่ครบ​
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อบวกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว ได้ตั้งแต่ 0% – 100% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

• ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

• นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ The Autorité des Marchés Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) และ Credit Agricole S.A. ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุน (Guarantor) ของกองทุน ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ โดย Fitch Ratings และ S&P Global Ratings และเป็นบริษัทแม่ของ Amundi Asset Management 

เงื่อนไขการรับประกันเงินลงทุนโดย Credit Agricole S.A.
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิการประกันเงินลงทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (คำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่าที่ตราไว้ที่ราคา 10 บาทต่อหน่วย) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการเท่านั้น 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิการประกัน เงินลงทุนและจะได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

เงื่อนไขการได้รับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
​​

เงื่อนไข
ราคาหน่วยลงทุนที่จะได้รับ
(บาท/หน่วย)
กรณที่ 1


กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการมากกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ครบอายุโครงการ

กรณีที่ 2

 

กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
(10 บาท)

กรณี​ที่ 3

 

กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบอายุโครงการ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ครบอายุโครงการน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
(10 บาท)
กรณีที่ 4
กรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทำ​การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น​

2. ผู้ประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการประกัน ในกรณีดังต่อไปนี้
- กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced Fund Manager) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกัน
- กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการลงทุนที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการจัดการลงทุนของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced Fund Manager) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกัน
- กองทุนเข้าเงื่อนไขในการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นเหตุให้กองทุนต้องเลิกโครงการก่อนครบกำหนดอายุโครงการ
- มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับในประเทศฝรั่งเศสและ/หรือประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบทำให้การจ่ายเงินประกันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

3. ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆที่ส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ผู้ประกันอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ประกัน

4. ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน หรือดำเนินการจัดการกองทุนต่อไปโดยยกเลิกสิทธิการประกัน และเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุนจากกองทุนรวมมีประกันเป็นกองทุนรวมทั่วไป โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5. ในกรณีที่ผู้ประกันขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ประกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อและประเภทกองทุน จากกองทุนรวมมีประกันเป็นกองทุนรวมทั่วไป โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับสิทธิการประกันเงินลงทุนเช่นเดิม เนื่องจากการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ประกันไม่มีผลต่อข้อกำหนดตามสัญญาประกันที่บริษัทจัดการทำไว้กับผู้ประกัน
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
เสนอขายครั้งเดียวในช่วง IPO
วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562​         
การขายคืนหน่วยลงทุน


ทุกวันทำการขายคืน
เวลา 8.30 - 14.30 น.

วันที่รับคำสั่งขายคืนวันสุดท้าย: 
วันที่ 9 ก.พ. 2567

วันที่ขายคืนอัตโนมัติ เมื่อครบอายุโครงการ: วันที่ 20 ก.พ. 2567
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
​มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​​K-My Funds​​
  • K-Cyber
  • K PLUS
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
  • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี​​
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​

ผู้ประกั
ไม่เกิน 0.5350% ต่อ​ปี​​​


ไม่เกิน 0.5350% ต่อ​ปี​​​

อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
(เก็บจริง: ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KGT5YB 0.74% 0.69% 0.97% 1.16% -0.38% 0.00% N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/02/2567 10.000 +0.0374|0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
16/02/2567 9.9626 +0.0065|0.0653 % N/A N/A 798,137,681.30
15/02/2567 9.9561 -0.0077|0.0773 % N/A N/A 797,617,930.49
14/02/2567 9.9638 -0.0001|0.0010 % N/A N/A 798,234,999.52
13/02/2567 9.9639 +0.0023|0.0231 % N/A N/A 798,238,805.84
12/02/2567 9.9616 +0.0034|0.0341 % N/A N/A 798,053,642.30
09/02/2567 9.9582 +0.0007|0.0070 % N/A 9.9582 807,716,260.31
08/02/2567 9.9575 0.0000|0.0000 % N/A 9.9575 807,657,719.57

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา