KTF23MA-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง* ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี 11 เดือนได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานและสาธารณูปโภค ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3681 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02210.2136 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,272,152,189.60 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
28 ตุลาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• องทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากในประเทศ
• กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 18 - 27 ตุลาคม 2565​
​ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
**​บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในที่ 27 ต.ค. 65**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้

การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก อาจมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
​บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดท้ายของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง​
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/05/2567 10.3681 +0.0221|0.2136 % N/A N/A 3,272,152,189.60
30/04/2567 10.3460 +0.0099|0.0958 % N/A N/A 3,265,160,692.84
18/04/2567 10.3361 +0.0005|0.0048 % N/A 10.3361 3,298,762,696.68
17/04/2567 10.3356 +0.0115|0.1114 % N/A N/A 3,298,602,944.89
29/03/2567 10.3241 +0.0170|0.1649 % N/A N/A 3,294,941,928.10
29/02/2567 10.3071 +0.0226|0.2197 % N/A N/A 3,289,526,615.14
31/01/2567 10.2845 +0.0288|0.2808 % N/A N/A 3,282,310,004.08
28/12/2566 10.2557 0.0000|0.0000 % N/A N/A 3,273,115,394.25

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา