8/24/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลและลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPNPF, MJLF, CTARAF 20092022

ประกาศจ่ายเงินปันผลและลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลและลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 กันยายน 2565 (XD Date) โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลและลดทุน เวลา 08.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 2565 ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนรวม​
รอบระยะเวลาบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย
(บาท)
เงินลดทุนต่อหน่วย
(บาท)
วันจ่ายเงินปันผล

และเงินลดทุน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์

(MJLF)


1 เมษายน 2565 ถึง

30 มิถุนายน 2565

0.1400
-
20 กันยายน 2565

​สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

(CTARAF)

-
0.1350
อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น

(KPNPF)

-
0.0446


          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

    

บริษัทหลักทรัพย์​​จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่  24 สิงหาคม 2565​


Yes
8/24/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market