12/4/2018

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมต่างประเทศ XD 30 พฤศจิกายน 2561

​​

             ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

1 มิถุนายน 2561 ถึง

30 พฤศจิกายน 2561

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)

1 มิถุนายน 2561 ถึง

30 พฤศจิกายน 2561


​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)

1 มิถุนายน 2561 ถึง

30 พฤศจิกายน 2561​


​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)

1 มีนาคม 2561 ถึง

30 พฤศจิกายน 2561

​ไม่จ่ายเงินปันผล

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888 โทรสาร 02 6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                           ประกาศ  ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561


Yes
12/4/2018