12/1/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของ​กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B​ (KGT5YB)

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (กองทุน KGT5YB) จาก 0.8025% เป็น 0.0535% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบ​ริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

Yes
12/1/2021