5/9/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUSAGE XD 5 พฤษภาคม 2565

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

 

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

​กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

​เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน (K-EUSAGE)

1 สิงหาคม 2564 ถึง

30 เมษายน 2565


ไม่จ่ายเงินปันผล

 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  โทรสาร 02-6733988  e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 


Yes
5/9/2022