9/9/2021

การแจ้งเตือนกำหนดการส่งใบตอบรับ และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวม GOLDPF​​

​​​​​​​     ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) (“กองทุนรวม") ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวมที่ https://goldpf.thailisted.company/th/document/unitholders-meeting ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 พร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งเตือนว่าผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์โดยการส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่แนบท้ายไปกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2564 ของกองทุนรวม กลับมาให้ถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 14 กันยายน 2564​

ประเภท