12/26/2022

​​​​​​​​​​​​​​​


ดูรายชื่อกองทุนกสิกรไทยที่เข้าร่วมโครงการ​​ทั้งหมด คลิก​​

ขั้นตอนการลงทุนและขอใบกำกับภาษี

1) ลงทุน (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน) กองทุนที่ร่วมโครงการ* ภายในวันที่ 1 ม.ค.- 15 ก.พ. 2566

ผ่านทุกช่องทาง K PLUS, K-My Funds, K-Cyber Invest และสาขาธนาคารกสิกรไทย​

  • ​กรณีทำรายการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า วันที่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าต้องมีผลไม่เกินวันที่ 15 ก.พ. 2566

  • กรณีการขายคืน ลูกค้าต้องได้รับเงินค่าขายคืนเงิน (เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก) ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2566

​*​เฉพาะกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ และค่าธรรมเนียมการขาย เท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์​

2) กรอกแบบฟอร์มขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบฯ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม​ คลิก

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)​​

3) ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ : SS_Registrar@kasikornbank.com 

4) รอใบกำกับภาษี ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากส่งเอกสาร

5) เก็บเอกสารไว้สำหรับหักลดหย่อนภาษีปี 2566 (ยื่นภาษีปี 2567)


ข้อควรทราบก่อนใช้สิทธิ์

  • ​​รายการซื้อกองทุน สำหรับวันที่คำสั่งซื้อมีผลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทุกรายการ

  • สำหรับรายการขายคืนกองทุนที่ลูกค้าได้รับเงินค่าขายคืนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 256​​6 เป็นต้นไป ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เช่น ขายคืนกองทุน K-SET50 วันที่คำสั่งมีผล 15 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่รับเงินค่าขายคืน 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ลดหย่อนภาษีไม่ได้)

  • จำนวนเงินที่นำไปกรอกใน ภงด. เพื่อลดหย่อนภาษี ให้ใช้จำนวนเงินของ “ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”​


ตัวอย่างใบกำกับภาษีฯ​
กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน/ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้​ / ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย


​​​​​

Yes
12/26/2022