10/28/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC) (อัปเดต)

​​                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค  อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน   (K-AEC) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

 

                                          วันที่ 28 ตุลาคม         วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย   
                                          วันที่ 09 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย   
                                          วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
                                          วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  


​​                     ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   

          

​​                     ​​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
Yes
10/28/2019