8/14/2019

​ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562

​                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52)  พ.ศ. 2562 (กฎหมาย) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น มีผลให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในอัตราภาษีร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) 

 

​                บริษัทจัดการจึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหน่วยเพื่อทราบว่า จากเดิมที่ท่านเลือก 'ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย' เงินปันผลนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจัดการจะเริ่ม 'หักภาษี ณ ที่จ่าย' เงินปันผลของท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

​                ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานภาษีน้อยกว่า ร้อยละ 10 หรือ มีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี  สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้โดยการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90  ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

 

​                บริษัทจัดการขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจลงทุนผ่านกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด ด้วยดีเสมอมา ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ​ ​e-mail : ka.customer@kasikornasset.com ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
Yes
8/14/2019