5/5/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

                ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

1 พฤศจิกายน 2562 ถึง

30 เมษายน 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน
(K-GPROP)

1 สิงหาคม 2562 ถึง

30 เมษายน 2563

​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2562 ถึง

30 เมษายน 2563

​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง

30 เมษายน 2563

​ไม่จ่ายเงินปันผล

 

​                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 02 673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563Yes
5/5/2020