9/3/2020

​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

                                                                 ​​     กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (“กองทุน K-CCTV”) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ​5,000,000,000.00 บาท
10,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563​​
Yes
9/3/2020