2/11/2021

​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ

                                                                 ​​     กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (“กองทุน K-CHANGE”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​

หัวข้อข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ​8,000,000,000.00 บาท18,000,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564​​​
Yes
2/11/2021