4/25/2024

​ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
6,000 ล้านบาท
20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะ​เบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567​​
Yes
4/25/2024