10/21/2022

​​​​​​​​​

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน KCHINARMF”) โดยมีรายละเอียดดังนี้​

หัวข้อ​ข้อมูลเดิมข้อมูลใหม่
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
6,500,000,000.00 บาท
11,500,000,000.​00 บาท

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะ​เบียนข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565​ ​​
Yes
10/21/2022
7!อื่นๆ!Other Announcement!market