8/3/2022

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้

 ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่  ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ดังนี้

  1. แก้ไขคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารจาก ตราสารทางการเงินทั่วไป เป็น ตราสาร TS (transferable securities)
  2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS ดังนี้
    1. เพิ่มหลักเกณฑ์ให้ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ กองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    2. เพิ่มให้กองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุน CIS ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกับตราสาร TS และจดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ได้ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งการแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

​ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

Yes
8/3/2022
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market