7/19/2023

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน (K-STEQ) ในเรื่องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า : K-STEQ-A(A) 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จะถูกจัดอยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (K-STEQ-A(A))
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-STEQ-C(A)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผู้ลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 


​ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน (K-STEQ)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  19 กรกฎาคม 2566​

​​

Yes
7/19/2023
4!การแก้ไขโครงการ!Fund Amendment!market