5/11/2022


ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและ

การแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G (KFF22G)


​ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G (KFF22G) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน KFF22G โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2565  ซึ่งกองทุน KFF22G มีจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 430,344,925.2570 หน่วย จากผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 1,309 ราย  บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงมติจำนวน 368 ราย คิดเป็น  205,466,124.2330 หน่วย หรือเท่ากับร้อยละ 47.74 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยได้รับมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการจำนวน 163,878589.6090 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 79.76 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอนุมัติให้แก้ไขโครงการตามที่ได้ขอมติ โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน") และยื่นขอแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้

 

สรุปสาระสำคัญของโครงการที่แก้ไขแล้ว ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

 1. ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G (K Fixed Income 2022G Fund : K-FI22G)
 2. นโยบายการลงทุ
  • ลงทุนในตราสารหนี้ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
  • สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
  • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 3. อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
 4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  : ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
 5. มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  :
  • มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 500 บาท
  • มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 50 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน :
  • ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด อัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน อัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน :
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : เรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
 8. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.  การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.  การโอนทางมรดกตามกฎหมาย

3.  การโอนตามคำสั่งศาล

4.  การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำนำหน่วยลงทุน

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น

สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.  แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 สน. 29/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 

สาระสำคัญ :

 • ​ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ให้เป็นไปตามประกาศ
 • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ให้เป็นไปตามประกาศ 
 • ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ

2.  เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3.  แก้ไขผู้ดูแลผลประโยชน์จากชื่อ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ตารางการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G (KFF22G)

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G (KFF22G)

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

      

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2​565

Yes
5/11/2022