12/6/2019

​​​

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด

​กองทุนภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 3 กองทุน


​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K-2530) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ให้ดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวในหัวข้อดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ​

 

ชื่อกองทุน​ดัชนีตัวชี้วัดเดิมดัชนีตัวชี้วัด​ใหม่

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530

(K-2530)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (33%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (6%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (26%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (20%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%)

กองทุนเปิดเค 70:30

หุ้นระยะยาวปันผล

(K70LTF)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (70%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (7.5%) และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (7.5%)

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

(K-FEQ)

ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%)ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (75%) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) (12.5%) และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (12.5%)​


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ปร​ะกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม​ 2562Yes
12/6/2019