9/13/2019

​​

ประกาศเสนอขายกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าและ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (กองทุน K-USA) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน K-USA ออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

•          ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน โดยจะเสนอขายตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนของวันที่ 17 กันยายน 2562 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

•          ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล    โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุน K-USA ก่อนวันที่ 17 กันยายน 2562 หน่วยลงทุนของท่านจะถูกจัดเป็นประเภทหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) ไปยังชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะช่วงเวลาวันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2562 เท่านั้น และจะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ K-USA-A(A) ในอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

                  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ระกาศ ณ วันที่ 13 กันยาย​น 2562​


Yes
9/13/2019