5/10/2022

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน

​​​​          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการและข้อผูกพันของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (“กองทุน K-EUROPE”) ในเรื่องดังต่อไปนี้
          1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
          กองทุน K-EUROPE จะแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด คือ
             • ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ K-EUROPE-A(D)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จะถูกจัดอยู่ในชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D))
              ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ K-EUROPE-A(A)) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-EUROPE-A(A)) โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันเสนอขายอีกครั้ง

          2. การแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564, สน. 29/2564 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 ดังนี้
             • ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในโครงการจัดการ เพื่อให้โครงการมีข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทั้งไม่ต้องระบุกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ
          ​   • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
          ​   • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
          ​   • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด
          ​   • ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
          ​   ​• แก้ไขช่องทางการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนมื่อมีเหตุให้เลิกกองทุน เป็นช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้

          การแก้ไขโครงการจัดการและข้อผูกพันข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

          ​​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

Yes
5/10/2022