10/21/2022

​​​​​

ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการของ
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KHY24A-UI)​

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KHY24A-UI) ได้ส่งหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไ​ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน KHY24A-UI โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565 ซึ่งกองทุน KHY24A-UI มีจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 206,537,301.2611 หน่วย จากผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 189 ราย  บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 มีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงมติจำนวน 100 ราย คิดเป็น 128,704,735.2254 หน่วย หรือเท่ากับร้อยละ 62.32 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยได้รับมติเห็นชอบให้แก้ไขโครงการจำนวน 128,517,401.1270 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอนุมัติให้แก้ไขโครงการตามที่ได้ขอมติ โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขโครงการต่อสำนักงานคณะกร​รมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน”) พร้อมกันนี้ บริษัทได้ยื่นขอแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานได้รับทราบการแก้ไขดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขโครงการ ดังนี้


สรุปสาระสำคัญของโครงการที่แก้ไขแล้ว ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

1.  ชื่อกองทุน : กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K Asia High Yield B Fund Not for Retail Investors : 
K-AHYB-UI)


​2.   ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลักLO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA
บริษัทจัดการLombard Odier Funds (Europe) S.A.
นโยบายการจ่าย เงินปันผลไม่มี
นโยบายการลงทุน

ลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือค้ำประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย) ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

อาจลงทุนในสกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่) และเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด)

ทั้งนี้ กองทุนอาจถือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดเพื่อเป้าหมายการลงทุนหรือในกรณีที่สภาวะตลาดไม่ปกติ

ดัชนีชี้วัดดัชนี JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return


3.
   อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ


4.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่วันที่
3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป


5.   มูลค่าขั้นต่ำในการรับซื้อคืน  : 500 บาท 


6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

  • ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด อัตราไม่เกินร้อยละ 3.6915 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน อัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


7.   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : เรียกเก็บในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า


8.   ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.  การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.  การโอนทางมรดกตามกฎหมาย

3.  การโอนตามคำสั่งศาล

4.  การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจำนำหน่วยลงทุน

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติให้โอนได้

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุข้างต้น


9.   เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม :

สำหรับการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com


ตารางการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KHY24A-UI)​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565


Yes
10/21/2022