5/13/2021

​ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิ​ดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)
และกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)

​ 

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (กองทุน K-JP) และกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน KJPRMF) โดยเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) เป็นดัชนี TOPIX Net Total Return เพื่อให้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน

           ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน
ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988
e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

                   

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564​

Yes
5/13/2021