1/4/2021

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 4 มกราคม 2564


ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้กองทุนเปิด
รอบระยะเวล​​าบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บ​าท)
วันจ่ายเงินปันผล

เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D)

1 กรกฎาคม 2563  ถึง

 31 ธันวาคม 2563


0.20

​​​ 

 

 

 

 

14 มกราคม 2564​ ​


เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ​ (K-SUPSTAR-SSFX)

14 เมษายน 2563 ถึง

31 ธันวาคม 2563

 0.20

เค สตาร์หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน​ (​K-STAR-I(D))

1 มิถุนายน 25​63 ถึง

31 ธันวาคม 2563​​


1​.30


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:
 ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไ​​ทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 4 มกราคม 2564​ 


Yes
1/4/2021