2/4/2020

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

​​

              ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย(บาท)วันจ่ายเงินปันผล​
เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)

​1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
31 มกราคม 2563

0.25
14 กุมภาพันธ์ 2563
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

​1 พฤษภาคม 2562 ถึง
31 มกราคม 2563

0.30
​14 กุมภาพันธ์ 2563
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))
​​1 พฤษภาคม 2562 ถึง
31 มกราคม 2563
0.30
​14 กุมภาพันธ์ 2563

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

 (K-GHEALTH)

​1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
31 มกราคม 2563

0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2563

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged  
(K-GHEALTH (UH))
​1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
31 มกราคม 2563
0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2563

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน
(K-EUROPE)

​1 สิงหาคม 2562 ถึง
31 มกราคม 2563

0.20
​14 กุมภาพันธ์ 2563​

 

              ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด​

ประกาศ  ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2563

Yes
2/4/2020