9/4/2019

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF (XD วันที่ 3 กันยายน 2562)​

​​​​

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

      

         ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 8.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ 


กองทุนเปิด
รอบระยะเวลาบัญชี
เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)
วันจ่ายเงินปันผล
​เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)
1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
​0.20
​13 กันยายน 2562
​เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))
​1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
​0.20
13 กันยายน 2562
​เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA​)​​
​​1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562​​
​0.20
13 กันยายน 2562      จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888 โทรสาร 02 6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริ​ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด​

ประกาศ  ณ วันที่ 4 กันยายน 2562​Yes
9/4/2019