5/22/2020

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​                     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลและลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลและลดทุน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น.ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีเงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

เงินลดทุน

ต่อหน่วย(บาท)

วันจ่ายเงินปันผลและลดทุ​น
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์  (MJLF)

1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม 2563

0.1000

-

19 มิถุนายน 2563

 

 

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF)
1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม 2563
0.08150.0450
19 มิถุนายน 2563
อสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
1 มกราคม 2563 –
31 มีนาคม 2563
0.0880-
19 มิถุนายน​ 2563

 

​                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

    

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                        ประกาศ  ณ วันที่  22  พฤษภาคม 2563Yes
5/22/2020