5/6/2022

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD วันที่ 5 พฤษภาคม 2565​

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด        รอบระยะเวลาบัญชี     เงินปันผลต่อหน่วย(บาท)          วันจ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน  Unhedged (K-GHEALTH(UH))

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

0.20

17 พฤษภาคม 2565
​เค ยูโรเปียน หุ้​นทุน (K-EUROPE) 
​วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
0.20​
17 พฤษภาคม 2565​​            จึ​งเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 6​ พฤษภาคม 2565
Yes
5/6/2022