11/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 ตุลาคม 2566

                    ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผ​ลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))

1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

0.20

14 พฤศจิกายน 2566

​เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 
​1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566​
​0.20
14 พฤศจิกายน 2566

 

​               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center 

โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566​


Yes
11/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market