2/1/2024

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม 


K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD_31012567​​

​​​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

​กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย​ (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-EUROPE-A(D))

1 สิงหาคม 2566 ถึง

31 มกราคม 2567

0.20

​​14 กุมภาพันธ์ 2567​

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

(K-GHEALTH)


1 พฤศจิกายน 2566 ถึง

31 มกราคม 2567​


0.20​

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

(K-GHEALTH(UH))

0.20

เค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 

(K-INDIA-A(D))

1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง

31 มกราคม 2567

0.20


               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center       ​ โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1​ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​


Yes
2/1/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market