12/1/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


K-USXNDQ-A(D), K-GLOBE XD_30112566​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงิน​ปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-USXNDQ-A(D))

1 มีนาคม 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

0.30


14 ธันวาคม 256​6

​​​

เค โกลบอล อิควิตี้

(K-GLOBE)

1 มิถุนายน 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

0.40

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566​


Yes
12/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market