1/3/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) XD 3 มกราคม 2566

           ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
​​วันจ่ายเงินปันผล

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY) 

 1กรกฎาคม 2565 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

0.26
13 มกราคม 2566​


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลัก​ทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 มกราคม 2566


Yes
1/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market