8/31/2023

​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 สิงหาคม 2566

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

วันจ่ายเงินปันผล

เค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-PROPI-A(D)) 


1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

0.07
14 กันยายน 2566

​​

เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L))

1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566


0.20
​เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K70LTF-C(L)) 
​1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
0.20​
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (KGLTF-C(L)) ​
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566​0.26​
เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D)) ​
1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566​0.26​

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566​


Yes
8/31/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market