9/28/2023

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 5 กองทุน

​​​​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนจำนวน 5 กองทุน ดังต่อไปนี้
1. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) 
2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) 
3. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)
4. กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน (K-VIETNAM)
5. กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน–A ชนิดสะสมมูลค่า (K-HIT-A(A))

สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยอดซื้อหน่วยลง​ทุน
ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลง​​​ทุน

(ของมูลค่าซื้อขาย)

เดิมใหม่
น้อยกว่า 500,000 บาท1.50%1.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป1.50%1.00%

​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566​​Yes
9/28/2023
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market