5/17/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YA-AI)

​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YA-AI) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

​(รวม vat 7%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์​

(รวม vat 7%)


เดิม​ใหม่
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 0.0214% ต่อปี0.0197%​ ต่อปี

         การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้​องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  17 พฤษภาคม 2564​

Yes
5/17/2021