10/21/2020

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจำนวน 6 กองทุน

​​                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  สำหรับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

 

1. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

2. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม

4. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

5. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged

6. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

                     ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com             

                     ​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด​​

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563


Yes
10/21/2020