12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

วันที่         18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         05 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่         31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         30 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่         06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่         28 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

 

​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันว​าคม 2563


Yes
12/30/2020