6/21/2021

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน

                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้
​วันที่ 18 มกราคม วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19 มีนาคม  วันหยุดทำการของ กองทุนหลัก K-CHX
วันที่ 02 เมษายน วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง
วันที่ 05 เมษายน วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง
วันที่ 05 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 19 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง
วันที่ 31 พฤษภาคม วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 14 มิถุนายน วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง
วันที่ 18 มิถุนายน วันหยุดทำการของ กองทุนหลัก K-CHX
วันที่ 01 กรกฎาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง
วันที่ 05 กรกฎาคม วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 06 กันยายน วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 20 กันยายน วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 21 กันยายน วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 22 กันยายน วันหยุดทำการของ ฮ่องกง
วันที่ 01 ตุลาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง
วันที่ 04 ตุลาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 05 ตุลาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 06 ตุลาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 07 ตุลาคม วันหยุดทำการของ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 11 ตุลาคม   วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 14 ตุลาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง
วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 25 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 27 ธันวาคม วันหยุดทำการของ ฮ่องกง 

                        ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ​ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564Yes
6/21/2021